Съдържание

Посетители

В момента има 532  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„А.Н.Н.2“ ООД – гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „А.Н.Н.2“ ООД – гр. София, Обект: гр. Банско, обл. Благоевград

 

На основание Заповед № 292/22.07.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 31.07.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Складова база за съхранение на бои, лепила и продукти за нанасяне на покрития върху дърво“, гр. Банско, ул. „Патриарх Евтимий“ – сграда 1, стопанисвана от „А.Н.Н.2“ ООД, гр. София, обл. София(столица).
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.)

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на обекта е складова база за бои, лакове и материали за нанасяне на покрития върху дърво и последваща дистрибуция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 24-08/31.07.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ в частност дистрибутор на опасни химични вещества в свободен вид и смеси.
Дружеството не извършва внос или износ на ОХВС. Няма промяна в основния доставчик на ОХВС, който е в рамките на ЕС.
Налична е документация съдържаща информация за доставчика, ролята му във веригата на доставки, списък на употребяваните вещества и смеси, класифицирани в съответствие с дял ІІ от Регламент 1272/2008(CLP), актуални информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение ІІ от REACН.
Налична е информация по чл. 36 от REACH, но е нужно да се добави част от информацията по Приложение 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Дружеството изпълнява изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
Предоставя се актуална информация по чл. 4 (т.7-т.11) от Наредбата и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, съгласно чл. 9 от Наредбата от месец април 2019 г., която включва всички съхранявани на площадката вещества и смеси.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Продуктите, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007г., с посл. изм.и доп.) са етикетирани, съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл. 5 от Наредбата, означени са категория и подкатегория на продукта и максимално допустимото съдържание на ЛОС, съгласно Приложение № 2 към чл. 3 от Наредбата.
Ежегодно в законоустановения срок дружеството представя информация за пусканите на пазара продукти през предходната календарна година.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено предписание по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и е поставенен срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.