Съдържание

Посетители

В момента има 586  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„БУМАР” АД - гр.Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали” землище на с.Илинденци, община Струмяни, стопанисван от “БУМАР” АД - гр.Сандански

 

В изпълнение на Заповед № 351/02.09.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.09.2019 г. е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката
Установяване степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда- „Почви“, „Води“ и „Атмосферен въздух“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта

  • инсталация за производство на микропродукти /мраморно брашно/;
  • замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни производствени води;
  • отвеждащ канал и точка на заустване на отпадъчни производствени води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения

Производството е свързано изцяло с обработка на скално облицовъчни материали, основно мрамор. Извършва се бичене на блокове, обрязване, полиране , смилане на отпадъчни парчета мрамор до крайни продукти-облицовъчни плочи, масиви, мраморно брашно.
Изпълняват се строителномонтажни работи СМР в изпълнение на проект за разширение и обновяване на съществуващи сгради и съоръжения.
На депо извън производствената площадка / местност „Пушовец“/ на база сключен договор с оператора на депото се депонира единствено финната утайка от пречистването на производствените води така наречения шлам.

3.1 Компонент “Почви”
Производствената площадка е разположена на площ от 30 дка.
От извършена проверка на основната производствена площадка, прилежащите на нея земеделски земи и земите край отвеждащия открит канал за отпадъчни производствени води, е установено следното:
-няма нарушени или замърсени почви в близост до производствената площадка и по протежение на отвеждащия канал за отпадъчни производствени води до мястото на заустване.

3.2 Компонент “Води”
Дружеството е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120043/25.02.2010 г. издадено от БД ЗБР-Благоевград.
С Решение № ПО-01-71/07.04.2014 г. на директора на БД ЗБР-Благоевград, е продължен срока на действие на разрешителното до 25.02.2020 г. Във връзка с изискванията на чл.48, ал.1, т. 12 от Закона за водите, в РИОСВ-Благоевград, е внесен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване, в т.ч изпълнение на собствения мониторинг за 2018 г. Резултатите от мониторинга показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения ИЕО.
През 2018 г. е извършен контролен мониторинг от РИОСВ-Благоевград. Във връзка с неспазване на ИЕО по показател „неразтворени вещеста“ е наложена текуща месечна санкция на дружеството. Същата е валидна и към датата на разглежданата проверка.
Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно схемата в цитираното разрешително за заустване.
Пречиствателното съоръжение –двусекционен утаител се поддържа в добро експлоатационно състояние. Извършва се физикохимическо утаяване с добавка на флакулант. Около 70 % от отпадъчните води се ползват в оборотен цикъл.
С изпълнението на проекта за разширение на производствената площадка, не се очаква увеличение на количеството зауствани отпадъчни води в р. Струма, изменение на трасето на отвеждащия канал и мястото на заустване.
Към деня на проверката, няма реализация на проект за модулна пречиствателна станция за отпадъчни води, предвидена в инвестиционното предложение за разширение на обекта.
В началото на следващата година, предстои актуализация на разрешителното за заустване.

3.3 Компонент „Атмосферен въздух“

Дружеството експлоатира инсталация за производство на микропродукти /мраморно брашно/ от отпадъчни парчета мрамор, която е източник на емисии в атмосферния въздух. Инсталацията е съоръжена с един брой изпускащо устройство /въздуховод/, за изпускане на емисиите в атмосферния въздух., като преди това, същите преминават за пречистване през циклон и ръкавен филтър.
Дружеството спазва изискванията на чл.31, ал.1 т.а от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от обекти с неподвижни източници на емисии / ДВ бр. 31 от 1999 г. с изм. и доп./
Последните собствени периодични измервания СПИ на емисиите на вредни вещества изпускани от инсталацията, са проведени през 2018 г. Резултатите са внесени с доклад в РИОСВ-Благовград и показват спазване на нормата за допустими емисии НДЕ по контролирания показател „прахообразни вещества“ “, регламентирана в чл.11 от Наредба № 1/2005 г. /ДВ бр.64 от 2005 г./
Съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите график за 2019 г., са извършени контролни измервания на изпусканите от инсталацията за микропродукти емисии вредни вещества през м. май 2019 г. Резултатите от същите, показват спазване на НДЕ по измервания показател „прахообразни вещества“.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ „Води“ и „Атмосферен въздух“.