Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Алфа Динамик” ЕООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Алфа Динамик” ЕООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед №358/05.09.2019 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.09.2019 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на пелети”, находящ се в гр.Хаджидимово, ул. „Младост“ №54.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за производство на пелети;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на дървесни пелети. Дружеството работи на едносменен режим на работа, 3 дни/седмично. При проверката е съставен Констативен протокол №31-06/17.09.2019 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от производствени процеси
Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (барабанна ротационна сушилня с директен контакт). Като суровина се ползват трици, които се съхраняват под навес. Източник на емисии в атмосферния въздух е изпускащо устройство (комин) към барабанна ротационна сушилня с директен контакт при сушене на дървесните стърготини.
Последните собствени периодични измервания са проведени през 2016 г., съгл. чл. 62 (по показатели прах и органични вещества) от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). СПИ са валидни за 2016 и 2017 г. Съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) собственикът/ползвателят на обекта провежда собствени периодични измервания в рамките на две последователни календарни години. До момента на са проведени СПИ.
При проверката е констатирано замърсяване на с фин прах, около въздуховоди, отвеждащи финия прах от охлаждане на готовите пелети и от пресяването на пелети. Замърсената площ е около 5- 6 кв. м.

3.2. Фактор” Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за класификация на два отпадъка съгл. Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.). Същите се генерират от линията за производство на пелети. Триците използвани като суровина за производството на пелети се получават от други лица, включително от Р Гърция. Не се представят документи (Анекс 7), относно превоз на отпадъци по Регламент 1013/2006 на ЕС.
За извършването на дейности по третиране на отпадъци, „Алфа Динамик“ ЕООД притежава регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Дружеството не притежава заверена отчетна книга за отпадъци по Приложение №4 от Наредба № 1(ДВ, бр. 51/2014 г., изм. и доп.), която се изисква при наличието на регистрационен документ. Не са налични и екземпляри от годишните отчети за отпадъци.
Към момента на проверката не се представят документи, относно мястото на реализиране на готовата продукция.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За установените несъответствия на дружеството са поставени две предписания по Закона за чистотата на атмосферния въздух и едно предписание по Закона за управление на отпадъците.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За установено нарушение по фактор „Отпадъци“ е започната процедура за съставяне на АУАН.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.