Съдържание

Посетители

В момента има 522  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

ЕТ „Антон Тотев 92” - с. Спатово, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на ЕТ „Антон Тотев 92” - с. Спатово, общ. Сандански

 

На основание заповед №25/03.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.02.2020 г. се извърши проверка на място на „Оранжерия за отглеждане на зеленчуци и подправки“, находяща се в с. Спатово, общ. Сандански, местност „Блатото“, експлоатирана от ЕТ „Антон Тотев 92“, гр. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделни компоненти на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-25-ПР/26.05.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, общ. Сандански, обл. Благоевград“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Условия от Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС
1. Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се представят протоколи от измерени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела.
2. Да се спазват изискванията за провеждане на собствени периодични измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела- 1 път в рамките на две последователни календарни години.

2.2. Компонент „Атмосферен въздух“
Проверката е на основание на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.) и Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014

2.3. Направление „Опасни химични вещества“
Проверката е на основание на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- отглеждане на зеленчуци и подправки в оранжерия с площ 5.3 дка. Оранжерията работи целогодишно. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №7-06/12.02.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване необходимостта от ОВОС №БД-25-ПР/26.05.2015 г.
При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия в решението по преценяване на необходимостта от ОВОС.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на оранжерията се ползва котел с топлинна мощност 1.3 МW предназначен да изгаря гориво природен газ. Природният газ се доставя копресиран на батерии.
Котелът е нова средна горивна инсталация по смисъла на по т. 37 от допълнителни разпоредби на ЗЧАВ. Инсталацията е регистрирана в регистъра по чл. 9г от ЗЧАВ, издадено е Удостоверение за регистрация от Директора на РИОСВ- Благоевград.
Преди въвеждане в експлоатация на обекта са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух . Спазени са нормите за допустими емисии, регламентирани в част ІІ на Приложение №1 към чл. 5, 7, 8, 9, ал. 1, чл. 10, 11, 12, чл. 24 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.). Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от СПИ са валидни за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., съгл. част І на Приложение №2 към чл. 21 и чл. 24 от Наредбата за СГИ.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
В оранжерията е изградена камера със съдържание на флуорсъдържащ парников газ, попадаща в обхвата на Наредба №1/2017 г. и подлежаща на контрол съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представя досие на системата, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. , в което са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г., чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове..
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.3. Направление „Опасни химични вещества”
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)- природен газ и три вида торове.
Копмресираният природен газ се съхранява в обособена зона, с ограничен достъп, има указателна табела. Съхранението е съгласно представеният при проверката информационен лист за безопасност.
При проверката се установи, че в обекта не се извършва съхранение на торове- получените количества се влагат веднага в системата за капково напояване. Представят се информационни листове за безопасност за използваните торове.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Няма поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.