Съдържание

Посетители

В момента има 620  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ВЛК ПЛАСТ” ЕООД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ВЛК ПЛАСТ” ЕООД – гр. Сандански

 

На основание Заповед № 251/28.08.2020 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.09.2020 год. е извършена проверка на място на Цех за производство на полиетиленови чували и торби, собственост на “ВЛК пласт” ЕООД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона „Соколовец“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазването на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- екструдери – 5 бр.;
- мелница за раздробяване на отпадъчен материал;
- машина за флексопечат;
- места и складове за съхранение на генерираните отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на полиетиленови чували и торби. Дружеството работи на трисменен режим, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №40-24/15.09.2020 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор” Отпадъци”
За генерираните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци. Отпадъците се съхраняват на определени за целта места, а за опасните отпадъци в обособени складове с ограничен достъп. Местата и складовете за съхранение на отпадъците са обозначени с кода на съответния отпадък.
Отчетните книги за отпадъците се водят съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. (ДВ бр. 51/2014 г., изм. и доп.). Представят се договори за предаване на отпадъците.
Представят се годишните отчети за отпадъците за календарната 2019 г., изпратени в ИАОС в законовия срок.
В момента на проверката линията за третиране на отпадъци от пластмаса не работи.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/(ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.), а именно извършва дейност по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОПОЕЩ, операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството не са поставяни предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор РИОСВ - Благоевград