Съдържание

Посетители

В момента има 438  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Алфа коттон” ООД - с. Марикостиново, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Алфа коттон” ООД - с. Марикостиново, общ. Петрич

 

На основание заповед №327/30.10.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.11.2020 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Шивашки цех“, находящ се в с. Марикостиново, общ. Петрич, Промишлена зона „Мантар- 1“, експлоатиран от „Алфа коттон“ ООД.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- производствено хале, в което се извършва машинно разкрояване и съхранение на материали;
- производствено хале, в което се извършва ушиване на облеклата, почистване на петна и пакетиране;
- котелно помещение;
- места за съхранение на образуваните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- - машинно разкрояване на текстил и ушиване на облекла. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №53-06/10.11.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси
За отопление през зимния сезон се ползват 2 броя котли, които са с топлинна мощност под 500 kW и не подлежат на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини). Предназначени са да изгарят твърдо гориво (дърва). В момента на проверката не работят.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За отопление/охлаждане на производственото хале се ползва стационарно климатично оборудване (11 бр. колонни климатици), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, в количество над 5 тона СО2 еквивалент и подлежащо на контрол съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят досиета на всички инсталации, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. , в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). При проверката се представят 5 бр. отчетни книги по Приложение №1 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същите се водят редовно. Представят се годишни отчети за отпадъците за 2019 г., които са представени в ИАОС-София в законоустановения срок.
През 2020 г. са предавани отпадъци въз основа на писмени договори с лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). Представят се кантарни бележки, удостоверяващи предаването им. За предадените опасни отпадъци са оформени идентификационни документи.
Местата за съхранение на неопасните отпадъците са означени със съответния код на отпадъка. За опасните отпадъци не е обособено помещение на обекта - ползва се склад (гаражна клетка), разположен на площадка, която от 01.09.2020 г. не се ползва от дружеството.
„Алфа коттон“ ООД придобива от ЕС и внася от трети страни материали за производствената си дейност и се явява задължено лица по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. Задължението си дружеството изпълнява чрез организация по оползотворяване „ЕКОБУЛПАК“ АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.