Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД, гр. София
Търговски обект: Хипермаркет „Кауфланд Благоевград“, филиал 3800 

 

На основание Заповед №3/13.01.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.01.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект: Хипермаркет „Кауфланд Благоевград“, филиал 3800 с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №21, стопанисван от „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД, гр. София, р-н Сердика, ул. „Скопие“ 1А, ж. к. „Банишора“, общ. Столична, София (столица).

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е търговия на едро и дребно.
Извършен е оглед на експлоатираните в търговския обект климатични и хладилни съоръжения и предлаганите на пазара дървени въглища.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №03-08/21.01.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 12/2017 г.) и във връзка с изпълнение задълженията по дял II на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и Съвета относно регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) от производители и вносители на дървени въглища.
Към момента на проверката е констатирано, че в търговския обект се предлагат за продажба дървени въглища на фирма производител „Консорциум БДС“ ООД, гр. Асеновград в чували от 3 кг., 5 кг. и 10 кг. Представят се документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на дял II на Регламент REACH (информационен лист за безопасност и документ от Европейската Агенция по Химикали (ECHA) за регистрация).
В търговския обект се предлагат и 100% натурални дървени въглища за скара на фирма „Балкан –Адрия Сейлс“ ООД, гр. София. Предоставя се информационен лист за безопасност.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове

В търговския обект е инсталирано стационарно хладилно и климатично оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (R 404A и R 407C), подлежащо на контрол, съгласно изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят досиета на системите на експлоатираното оборудване, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Две от инсталациите, съдържащи флуорсъдържащ парников газ в количества над 500 тона СО2 еквивалент, са оборудвани със система за откриване на течове, съгл. чл.5 от Регламент (ЕС) №517/2014. Същите са херметически затворени и подлежат на проверки за течове на всеки 6 месеца.
Съгл. чл. 13 от Регламент (ЕС) №517/2014 от 01.01.2020 г. се забранява употребата на свежи ФПГ с потенциал на глобално затопляне 2500 или повече за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество на зареждане 40 тона СО2 еквивалент или повече. В досиетата на системите няма отразено добавяне на R 404A през 2020 г.
Дружеството спазва изискванията за представяне на годишен отчет - ежегодно в срок до 15 февруари на всяка текуща година представя в РИОСВ- Благоевград информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка по Закона за защита от вредното влияние на опасни химични вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.