Съдържание

Посетители

В момента има 514  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Агро Босс” ЕООД - Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Агро Босс” ЕООД, м. „Топорков орман“ земл. на гр. Сандански

 

На основание заповед №12/29.01.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.02.2021 г. се извърши проверка на място на „Оранжериен комплекс“, находящ се в местност „Топорков орман“, земл. на гр. Сандански, експлоатирана от „Агро Босс“ ЕООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Оранжерийният комплекс се състои от три блока със следните площи: 10 дка, 6.6 дка и 3 дка. Оранжерийните блокове са изградени от стоманени профили и стъкло.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- отглеждане на зеленчуци Оранжерията работи целогодишно. Проверката е извършена на място и по документи. От РИОСВ- Благоевград са издадени две Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, в които няма поставени условия по ЗЧАВ и ЗЗВВХВС. При проверката е съставен Констативен протокол №2-06/03.02.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Оранжерийните блокове не се отопляват. В блока от 10 дка е обособена площ от 0.5 дка (с полиетилен) за отглеждане на разсад, която се отоплява с котел на пелети с топлинна мощност 54 кW, който не подлежи на контрол чрез измервания. При проверката е установено, че същият блок е частично засаден със зелена салата и пресен лук, блокът от 6. 6 дка е засаден със зеле и зелена салата, а блока от 3 дка- със зеле. Зеленчуците се отглеждат на почва.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) дружеството се явява потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяват се водоразтворими торове. Същите се закупуват от лицензирани земеделски аптеки, в количества необходими за деня- разтварят се и се подават към растенията чрез система за капково напояване. Използваните препарати за растителна защита, също се купуват от земеделски аптеки.
Няма обособен склад за съхранение на ОХВС, тъй като не се налага съхранение ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Няма поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.