Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

ЕТ „Румен Гюльов“ - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Румен Гюльов“ - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №45/02.03.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.03.2021 г. е извършена проверка на място и по документи на обект разположен в землище на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев и експлоатиран от ЕТ „Румен Гюльов“, гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането r;, имащи отношение към дейността на обекта.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката е събиране и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/, като обектът включва:
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства;
● участък за съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства;
● складове за съхранение на части за повторна употреба;
● места и складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Съставен е Констативен протокол №10-25/05.03.2021 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци №01-ДО-267-0/30.04.2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). В него е включена една площадка, с площ 4 997 кв. м. и са разрешени дейности, обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с кодове: R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) – за ИУМПС.
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за приема на ИУМПС се представят удостоверения за разкомплектоване по образец;
● въз основа на писмен договор се ползва везна за отчитане теглото на постъпващите ИУМПС;
● данните се вписват в информационна система;
● основата на площадката е с непропусклива повърхност;
● осигурени са места и съдове за съхраняване на генерираните отпадъци;
● частите, добити при разкомплектоването на ИУМПС се съхраняват в складове и навес, върху стелажи, като се оформят декларации при продажбата им;
● отпадъци се предават и приемат въз основа на писмени договори.
Не са установени нарушения на условията, поставени в разрешението. На обекта се води се отчетност съгласно изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.,);
Констатирано е съхранение на ИУМПС извън границите на площадката, включена в решението.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Във връзка с притежаваното разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, едноличният търговец извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатирани несъответствия на обекта е поставено предписание със срок и отговорник за изпълнението му.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място. Относно констатираните нарушения са предприети административно-наказателни действия.