Съдържание

Посетители

В момента има 297  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Гранд Рояле“ ЕООД – гр. София

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Гранд Рояле“ ЕООД – гр. София,
Обект: Хотел „Гранд Рояле“ - гр. Банско, общ. Банско

 

На основание Заповед № 33/23.02.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.03.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на хотел „Гранд Рояле“, находящ се в гр. Банско, м. „Грамадето“, ул. „Тодорини очи“ №3, стопанисван от „Гранд Рояле“ ЕООД, гр. София.

1. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.). Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Извърши се проверка на места и помещения за съхранение на опасни химични вещества, котелно помещение, хотелска част и спа център и климатични съоръжения.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №15-20/16.03.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За отопление на помещението, където е разположен басейна се експлоатира котел, изгарящ дизелово гориво, с топлинна мощност под 500 kW, неподлежащи на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.
За климатизация на обекта се експлоатират общо 4 бр. климатични системи, заредени с флуорсъдържащ парников газ R 410A, подлежащи на контрол чрез проверки за течове, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката са представени водените досиета на системите (4 бр.) в които са отразени извършените проверки за течове пред 2020 г. и до момента на 2021 г. В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет за календарната 2020 г. във формата на Приложение №9 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Дизеловото гориво, което се използва за отопление на част от обекта се доставя от „Сакса“ ЕООД. Предоставените ИЛБ на употребяваните ОХВС са съгласно Приложение ІІ на REACH и Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Към момента на проверката не се предоставя информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Дизеловото гориво се съхранява в подземни резервоари, съгласно ИЛБ. Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени помещения, осветени и с ограничен достъп, няма указателни табели за категориите на опасност на съхраняваните химикали. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки и не се наблюдават разливи.
Не е предоставена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС и не се предоставят документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
Контрол по изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004, относно детергенти
Дружеството в своята дейност употребява почистващи вещества за професионална употреба, за които се представят ИЛБ, в които е налична информация за биоразградимост на ПАВ, съгласно чл. 9 на Регламента. Не е установено съхранение на препарати за перални машини.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.