Съдържание

Посетители

В момента има 508  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Елит - Т“ ЕООД - гр. Якоруда

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Елит - Т“ ЕООД - гр. Якоруда

Обект: Дървообработващо предприятие, гр. Якоруда

 

На основание Заповед №55/24.03.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.04.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на дървообработващо предприятие, находящо се в гр. Якоруда, обл. Благоевград, собственост на „Елит - Т“ ЕООД, гр. Якоруда.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и и Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
При проверката е извършен оглед на производственото помещение, в което са разположени дървообработващите машини и местата за съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на обекта. Извършена е и проверка на документи във връзка с доказване собствеността и начина на ползване на обекта.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №20-20/06.04.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на „Елит - Т“ ЕООД е първична обработка на дървесина до крайни продукти – макари за кабели и палета. Основно се обработва иглолистна дървесина.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Дружеството извършва дейност на една площадка, находяща се в гр. Якоруда, ПИ 022029, м. „Чесна“. Разположените в производственото хале машини за първична обработка на дървесина са обхванати от обща аспирационна система, отвеждаща дървесния прах и трици в бункер, посредством 1 брой циклон. Площадката под бункера е чиста.
Спазват се изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за недопускане разпространението на неорганизирани прахови емисии - не са констатирани замърсявания с трици и дървесен прах на територията на производствената площадка и терените около обекта.

3.2. Фактор „Отпадъци”
За генерираните от производствената дейност на обекта отпадъци (трици, талаш и изрезки с код 030105 и луменисцентни тръби с код 200121*) дружеството е извършило класификация по реда на Наредба № 2/2014 г. (ДВ, бр. 66/2014 г., с изм. и доп.). Отпадъците се съхраняват на определените за целта места.
Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.) -представят се 2 бр. отчетни книги по Приложение №1. Дружеството извършва и транспортиране на отпадъци с код 030105, за което има издаден Регистрационен документ от директора на РИОСВ – Благоевград. Представената в тази връзка заверена отчетна по Приложение №2 се води редовно.
Предаването на дървесните отпадъци (трици, талаш и изрезки) за последващо оползотворяване се извършва въз основа на писмени договори.
Годишен отчет е изготвен и изпратен в ИАОС – София в законовия срок.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.