Съдържание

Посетители

В момента има 656  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Мес- ко” ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Мес- ко” ЕООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №64/29.03.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.04.2021 г. се извърши проверка на място на „Предприятие за месопреработка“ находящо се в гр. Петрич, ул. ул. „Места“ №15, експлоатирано от „Мес- ко” ЕООД, гр. Петрич.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за производство на колбаси;
- стационарно климатично и хладилно оборудване;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на колбаси. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №16-06/08.04.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на халето се ползва котел на газово гориво с топлинна мощност под 500 кW, който не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.), Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006 и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).
На обекта се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове и хладилни системи съдържащи над 3 кг контролирани вещества, както следва:
- 30 бр. хладилни и климатични климатични системи, съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове (R 404А, R 448А, R 407 F и R 407С);
- 8 бр. хладилни системи съдържащи над 3 кг контролирани вещества- R22.
Изброеното оборудване подлежи на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1005/2009. При проверката се представят досиета на всички инсталации, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове.
В представените досиета на системите, съдържащи R22 не e отчетена употреба хладилен агент в периода 01.01.2015 г.- 31.12.2020 г.
Съгл. чл. 13 от Регламент (ЕС) №517/2014 от 01.01.2020 г. се забранява употребата на свежи ФПГ с потенциал на глобално затопляне 2500 или повече за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество на зареждане 40 тона СО2 еквивалент или повече. В досиетата на системите няма отразено добавяне на R 404A през 2020 г.
Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г., чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове..
Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.
Съгласно представената информация при проверката, дружеството ползва 4 бр. хладилни камиони над 3.5 тона, които подлежат на проверки за течове. При проверката не се представят досиета на системите за МПС.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент (EC) 2015/830.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което е необходимо да бъде допълнено с информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад, означен с указателна табела, с ограничен достъп, има наличен адсорбент и техническо средство (термометър) за контролиране на температурата. Към момента на проверката се съхраняват малки количества ОХВС.
При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която е необходимо да се актуализира, съгл. Заповед №РД- 184/09.03.2021 г. на Министъра на ОСВ. Представя се документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.