Съдържание

Посетители

В момента има 560  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Вълчо - 2014“ ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Вълчо - 2014“ ЕООД - гр. Разлог
Обект: Цех за производство на пелети, Промишлена зона, УПИ 61813.750.5219 по КК на гр. Разлог

 

На основание Заповед №67/02.04.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.04.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на Цех за производство на пелети, находящ се в гр. Разлог, Промишлена зона, УПИ 61813.750.5219 по КК на гр. Разлог, собственост на „Вълчо - 2014“ ЕООД, гр. Разлог.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм и доп.). Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на производствената площадка, където е ситуирана инсталацията за производство на пелети – сграда с 61813.750.5218.3 в имот с идентификатор 61813.750.5218 по одобрени КККР на гр. Разлог.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №23-20/15.04.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на „Вълчо - 2014“ ЕООД е производство не пелети от обла дървесина и отпадъчни трици. В момента на проверката инсталацията за производство на пелети не работи. Не е представен документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден по реда на ЗУТ.
За инвестиционното предложение „Цех за производство на пелети в сграда с 61813.750.5218.3, разположена в ПИ с идентификатор 61813.750.5218 по одобрени КККР на гр. Разлог, общ. Разлог е съгласувано по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, като преценката на Директора на РИОСВ – Благоевград (изх. № 2303(1)/28.06.2018 г.) е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух” и фактор „Шум“

За дробене на облата дървесина до чипс се използва мобилна дробилка, която в момента на проверката не е налична на обекта.
Инсталацията за производство на пелети с производителност 0,7 т/час включва следните машини и съоръжения:
- 2 бр. бункери (за трици и чипс), от които посредством шнек материалът постъпва за сушене, като чипса предварително се смила в чукова мелница;
- барабанна сушилня с директен контакт на димните газове, захранвана от котел, изгарящ дървесни отпадъци;
- изсушеният материал постъпва в бункер, от който посредством дозиращ шнек се подава към 2 броя пелет преси;
- готовите пелети преминават за охлаждане през вибрационно сито с аспирацинна уредба, след което се пакетират.
Емисии на вредни вещества се изпускат, посредством 1 бр. изпускащо устройство (комин) след барабанната сушилня с директен контакт, като преди това преминават за очистване през 1 бр. циклона. Изпускащото устройство не е съоръжено с точка за вземане на проби от емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух след процеса на сушене на дървесни стърготини.
Инсталациите за за производство на пелети подлежат на контрол чрез измервания по показатели „прахообразни вещества“ и „органични вещества“, определени като общ въглерод, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „а“ от Наредба № 1/ 2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Като промишлени източници на шум, обекта подлежи и на контрол чрез измервания на шума, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от Наредба № 54/ 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр.3/ 2011 г.).

3.2. Фактор „Отпадъци”

За производството на пелети се ползва обла и отпадъчна дървесина. За дейността по оползотворяване на дървесни отпадъци с код 03 01 05, дружеството притежава необходимия регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). Отпадъкът е приеман за оползотворяване въз основа на писмени договори. На обекта се води отчетност за отпадъците, включително чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО). Готовата продукция се пуска опакована на пазара, за което „Вълчо - 2014“ ЕООД се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. В тази връзка от дружеството е изискано да представи документи, удостоверяващи заплащането на продуктова такса опаковки, за пуснатата на пазара опакована стока в периода 01.01.2019 г.-31.03.2021 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено предписание по ЗООС, в седем дневен срок от проверката да представи в РИОСВ – Благоевград копие на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден по реда на ЗУТ.
В тази връзка в поставения срок в РИОСВ – Благоевград е представено копие на издадено от Община Разлог Удостоверение за търпимост от 2017 г., за обект: „Дърводелски цех“ с идентификатор 61813.750.5218.3 и застроена площ 362 кв.м. построени в УПИ XX, кв. 140 по плана на гр. Разлог, поземлен имот 61813.750.5218 по одобрена КК на гр. Разлог.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За обекта не е представен документ удостоверяващ въвеждането му в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и поради тази причина до ОбА Разлог ще бъде изпратено писмо за предприемане на действия по компетентност. Въпреки това, по време на проверката не са установени нарушения свързани с изискванията на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.