Съдържание

Посетители

В момента има 407  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„„Грома холд“ ЕООД - с. Бело поле

 Д О К Л А Д

 

за резултати от извършена проверка на обект: „Производствена база на „Грома холд“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград“

 

 

Основание за извършване на проверката е Заповед № 82/14.04.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.

1. Цел на проверката.
Установяване степента на изпълнение на нормативната и поднормативна уредба за опазване на околната среда, в частност по отношение на : „Почви“, „Води“ и „Атмосферен въздух“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

1. Трошачно-сепарираща инсталация ТСИ и Трошачно-миеща сепарираща инсталация ТМСИ
2. Асфалтосмесителна инсталация.
3. Завод за вибропресовани бетонови изделия.
4. Бетонови центрове 1 и 2.
5. Автосервизна работилница.
6. Полигон за изработване на стоманобетонови изделия.
7. Автопарк.
8. Депа за инертни материали към Бетонов завод, Бетонови центрове 1 и 2 и Асфалтосмесителна инсталация.
9. Локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и пунктове за мониторинг.
10. Замърсени и/или нарушени терени извън производствената база.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

За проверката е съставен Констативен протокол № 15-03/21.04.2021 г. със следните констатации:

3.1 Компонент “Почви”
Проверката е на основание разпоредбите на Закона за почвите (обн. ДВ бр. 89/2007 г. с изм. ).
Представени са договори за наем на земеделска земя, сключени с кмета на община Благоевград, за временно депониране на земни маси за строителството на участъци от Автомагистрала Струма, в размер на 140 дка в землищата на с. Бучино и с. Бело поле, от двете страни на р. Струма над моста за с. Бучино.
Процедури за промяна предназначението на земята или процедури за временно ползване по реда на Закона за опазване на земеделските земи не са провеждани.
Сезирана е Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, за наличие на депа за инертни материали в имот държавна собственост, с начин на трайно ползване водно течение, река.

3.2 Компонент “Води”
За заустване на отпадъчните води от производствената база от трите основни подобекта: „ТМСИ и Асфалтова база“, Завод за бетон и бетонови изделия“ и „Бетонови центрове 1 и 2“
„Грома холд“ ЕООД е титуляр на Разрешителни за заустване №№ 43120067, 43120064 и 43120066 от 26.09.2016 г.
Внесени са в РИОСВ-Благоевград доклади за изпълнение на условията в посочените разрешителни за 2020 г.
Изпълняват се задълженията за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води.
За констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения ИЕО през 2019 и 2020 г. на дружеството са наложени текуща месечна и еднократна санкции.
В деня на проверката не са взети водни проби за контролно изпитване поради липса на заустване на отпадъчни води.

3.3 Компонент “Атмосферен въздух”.
Източник на емисии на вредни вещества от производствената дейност на обекта е –Асфалтосмесителна инсталация AMANN Uniglobe 200, ползвано гориво-природен газ, съоръжена с пречиствателно съоръжение ПС „ръкавен филтър“.
В деня на проверката инсталацията работи.
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания СПИ на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Последните измервания са правени през 2021 г.
Няма нарушени норми за допустими емисии НДЕ на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух по показателите въглероден оксид и канцерогенни вещества, прахообразни вещества и неорганични газообразни вещества.
По време на проверката, не работят бетонов център 2 и заводът за бетонови изделия.

3.4 Фактор „Шум“.
Последните собствени периодични измервания СПИ на показателите на шум в околната среда от производствената база са проведени през 2021 г. Резултатите от протокола от изпитване показват спазване на граничните стойности на шум, определени с Наредба № 6/2006 за показателите за шум в околната среда.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка не са констатирани нарушения които са в компетенциите на РИОСВ-Благоевград.