Съдържание

Посетители

В момента има 641  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Ники метал“ ЕООД - с. Черниче, община Симитли

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Ники метал“ ЕООД - с. Черниче, община Симитли

 

На основание Заповед №133/26.05.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.06.2021 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „Ники метал“ ЕООД, находящ се в с. Крупник, община Симитли.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и е с цел установяване степента на спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е събиране и третиране на отпадъци:
● участък за приемане на отпадъци;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● места за съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта е съставен Констативен протокол №39-25/02.06.2021 г., като в същия са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци №01-ДО-213-2/25.02.2021 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Разрешителното е за дейности обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.
Осигурено е 24 часово видеонаблюдение, като се представя запис от произволно избрани ден и час. Площадката е снабдена с калибрирани електронни везни за измерване на постъпващите количества отпадъци.
ИУМПС се съхраняват върху непропусклива повърхност, на определени на площадката места. Разкомплектоването се извършва ръчно. При приемане на ИУМПС се издават удостоверения съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС (ДВ, бр. 7/2013 г., изм. и доп.).
ИУЕЕО се съхранява под навес върху бетонирана повърхност.
За съхранението на НУБА са обособени корозоустойчиви съдове.
Обособени са места за съхраняване на отпадъците, като са обозначени с надписи на съответния код и наименовмание на отпадъка. За съхраняването на ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА е наличен сорбент за попиване на евентуални разливи.
Представят се договори за приемане и предаване на отпадъци, както и оформяни фактури, декларации за произход на ОЧЦМ, ПИС.
При проверката на обекта се представят отчетни книги за отпадъци, както и екземпляри от годишни отчети за отпадъци за календарната 2020 г., изпратени в срок в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо документи издадени по реда на ЗУО, представя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обектът подлежи на ежегоден текущ контрол във връзка с притежаваното от дружеството разрешение за дейности с отпадъци.