Съдържание

Посетители

В момента има 449  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„М - Индекоп“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „М - Индекоп“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански

 

На основание Заповед №123/18.05.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.06.2021 г. беше извършена проверка на място на Цех за производство на ковчези, находящ се в гр. Сандански, местност „Мухото“, експлоатиран от “М - Индекоп“ ЕООД, с. Поленица, общ. Сандански.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по направление „Опасни химични вещества“, компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На обекта се извършват дейности по разкрояване на материала, шлайфане, нанасяне на покрития, изсушаване и опаковане на готовата продукция. При проверката е извършен оглед на следните участъци:
- участък за разкрояване и шлайфане на детайли;
- участъци за нанасяне на покрития (грунд, байц и лак);
- помещение за опаковане на готовите продукти;
- места за съхранение на отпадъци;
- места за съхранение на опасни химични вещества.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство ковчези от дърво и MDF.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 12-08/08.06.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата“ на химикали.
Фирмата не извършва внос/износ на ОХВС. Химикалите и суровините се доставят от доставчици/дистрибутори от ЕС.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH, в което е нужно да се добави информация по Приложение № 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Дружеството използва вещества в смеси, попадащи в Приложение ХVІІ на Регламента. Спазват се условията за ограничение. Дружеството не използва вещества включени в приложение ХІV. Не се установи нарушение.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Извършена е проверка на складовото помещение за съхранение на ОХВС.
Складовото помещение отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата.
Към момента на проверката не се предоставя документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата. Представя се оценка на безопасността на съхранение на ОХВС във формат, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ, която трябва да се актуализира, поради промяна на съхраняваните ОХВС и да е във формат заложен със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ.
3.1.3 Във връзка с това, че предприятието употребява и съхранява химични вещества от Приложение №3 от ЗООС и съгласно чл. 103 , ал. 1 на ЗООС е необходимо да се извърши класификация на предприятието в съответствие с критериите на Приложение №3 и да се документира извършената класификация. Докладът от извършена класификация е необходимо да бъде във формат на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии (ДВ, бр. 5/2016 г. с посл. изм. и доп.)

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници от горивни процеси
За отопление на производствените помещения са експлоатират 2 броя котли, единият изгарящ твърдо гориво (дърва), а другият дървесни пелети. Котлите са с топлинна мощност под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измервания.

3.2.2. Организирани източници на емисии от производствени дейности
Дружеството извършва дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“, която подлежи на контрол, съгласно т. 2.4. на Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7/2003 г. (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.)
Инсталацията е регистрирана в електронния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ и е съоръжена с 5 бр. изпускащи устройства. В лакозаливните камери се нанасят байц, грунд и лак и са съоръжени пречиствателни съоръжения (водни завеси), които улавят емисиите от ЛОС, преди изпускането им в атмосферния въздух.
Дружеството спазва изискванията относно провеждане на СПИ, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Последни СПИ са проведени през 2021 г. и са валидни за 2021 г. и 2022 г. Няма нарушени норми за допустими емисии по показател органични вещества (определени като общ въглерод), съгласно чл. 15 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена Декларация за консумираните органични разтворители през календарната 2020 г., съгласно която не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворителите ( ПСКР > 15 t/g ) за извършваната дейност, регламентирана в т.10 на Таблица 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.

3.2.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.)
Дървообработващите машини разположени в участъка за разкрой и шлайфане на детайли са обхванати от аспирационна система, отвеждаща дървесния прах в платнени чували.

3.3. Фактор” Отпадъци”

За образуваните от дейността на обекта отпадъци, дружеството е провело процедурата по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., с посл. изм. и доп.) и притежава утвърдени работни листове.
На обекта е създадена система за предварително съхранение на образуваните отпадъци. Опасните отпадъци се съхраняват в помещение с ограничен достъп, като местата са обозначени със съответните кодове.
Към момента на проверката, не е определено отговорно лице за безопасно управление на опасните отпадъци, съгласно изискването на чл. 8, ал. 2, т. 5 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г. с посл. изм. и доп.).
Отчетността за отпадъците се води на хартиен носител. Представя се екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2020 г. Същият е изготвен в срок и е изпратен в ИАОС, гр. София. На обекта редовно е водена отчетна книга за отпадъците по Приложение №1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г. с изм. и доп.).
Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 59, ал. 1 от ЗУО чрез членство в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
При проверката не е установено изгаряне на отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС и ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.