Съдържание

Посетители

В момента има 312  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Възход-5” ООД - с. Самуилово, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Възход-5” ООД - с. Самуилово, общ. Петрич

 

На основание заповед №135/31.05.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.06.2021 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Дърводелски цех и инсталация за производство на пелети“, находящи се в с. Самуилово, общ. Петрич, бивш стопански двор, експлоатирани от „Възход-5“ ООД.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на:
- производствено хале за първична обработка на дървесина;
- производствено хале за производство на пелети.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- първична обработка на дървесина и производство на пелети. В момента на проверката не се извършва производствена дейност. Обектът се проверява за първи път по екологичното законодателство. При проверката не присъства управителя на дружеството и/или упълномощено лице, което да получи съставения при Констативен протокол №29-06/17.06.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

В производствено хале са налични машини за първична обработка на дървесина и инсталация за производство на пелети. Лицето, осигурило достъпа до обекта не може да представи документи, свързани с дейността на обекта, както и техническа документация на инсталацията за производство на пелети. От извършеният визуален оглед е установено, че инсталацията за производство на пелети, включва следните възли: машина за белене на кори на дървесни трупи (разположена извън халето), дробилка за раздробяване на дървесина, 2 бр. чукови мелници, ротационна сушилня с директен контакт, 2 бр. пелет преси и пакетажен модул.
Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол чрез измервания, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”

Видно от наличното на обекта за производствената дейност се ползва трупна дървесина, която се подлага на първична обработка – разбичване и вторична обработка – производство на пелети. На склад се съхранява паркет, който видимо е произведен преди години.
От дейността по първична обработка на дървесината се генерират кори от белене на трупите, дървесни изрезки и трици. Всички генерирани отпадъци се ползват за производството на пелети. Готовите пелети са пакетирани в полиетиленови чували по 15 кг.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На обекта са направени съответните предписания на основание ЗООС и са поставени срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.