Съдържание

Посетители

В момента има 409  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Евро доор” ООД - с. Рупите, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Евро доор” ООД - с. Рупите, общ. Петрич

 

На основание заповед №176/30.06.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.07.2021 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на интериорни врати“, находяща се в с. Рупите, общ. Петрич, Промишлена зона, експлоатирана от „Евро доор” ООД, с. Рупите.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех №1 за подготовка на заготовки на каси и окомплектоване на интериорните врати;
- цех №2 за обработка на дървесина и складиране на суровини;
- камери за нанасяне на покрития върху дървени повърхности;
- 2 бр. котелни помещения;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на интериорни врати. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №35-06/13.07.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове дружеството експлоатира две котелни помещения, които са изградени през м. март 2021 г. Във всяко котелно помещение е инсталиран по един котел, предназначен да изгаря пелети. При проверката не се предоставя информация за топлинната мощност на котлите в кW.

3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Приложение №1 (т. 2.4) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Нанасянето на покритията се извършва в две камери, съоръжени с водни завеси. Всяка камера е със самостоятелно изпускащо устройство (въздуховод). При проверката е установено, че на изпускащото устройство на едната камера не е изпълнена точка за вземане на проби. През 2020 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от едната камера за нанасяне на покрития. Резултатите от измерванията показват спазване на нормата за допустими емисии, по показател органични вещества, определени като общ органичен въглерод, регламентирана в чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. СПИ са валидни за 2020 г. и 2021 г.
За дейността „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ е извършена регистрация на инсталацията, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.
Съгласно представената в РИОСВ-Благоевград декларация за изразходваните през 2020 г. разтворители, не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители от 15 тона/година за дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“, регламентирана в таблица 1 (т.10) към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).
Всички дървообработващи машини са обхванати от аспирационна система, отвеждаща дървесния прах и трици в обособено помещение, посредством 2 бр. циклони. Същите се оползотворяват за производство на пелети, които се ползват като гориво за котлите. През м. март 2021 г. в цех №2 е монтирана дробилка за раздробяване на отпадъчна дървесина и пелет преса за производство на пелети. Не се извършва процес на сушене на дървесните трици.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от Р Гърция. На обекта се използват и съхраняват ОХВС, които са категоризирани в категория на опасност „запалими“.
Досието по чл. 36 от REACH съдържа информационни листове за безопасност (ИЛБ), като една част от тях са на английски език, а други са стара версия (преди 2015 г.). Не е изготвена информацията, съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ, табл. 2, 3 и 4 не са попълнени.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Извършена е проверка по отношение на Приложение ХIV и Приложение XVII на Регламент REACH. Не е установено употреба на химични вещества и смеси от Приложение ХIV. Веществата, включени в Приложение ХVII на REACH се използват при спазване на условията на ограничение.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад с ограничен достъп, вентилиран, без връзка с канализацията, ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки , не се наблюдават разливи. Съхраняват се съвместими категории на опасност. Складът е означен с указателна табела, съгл. чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата.
При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, във формат съгл. Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на ОСВ, като същата е непълна. Представя се документацията по чл. 4, т. 7-10 от Наредбата, като инструкциите е необходимо да бъдат коригирани. Не е изготвена инструкция по чл. 4, т. 11 за дейности по управление на отпадъци от ОХВС.
Не е извършена класификация на предприятието в изпълнение на изискването на чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чрез изготвяне на доклад документиран по образец на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ бр.5/2016 г., с изм. и доп.).
3.2.3. Контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021, относно устойчивите органични замърсители
След извършена проверка на ИЛБ и склада за съхранение на ОХВС, не беше установено наличие на вещества от Приложение I,II и III на Регламента.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са поставени три предписания по ЗЧАВ и четири предписания по ЗЗВВХВС със срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.