Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„ЕКОГРУПТРАНС-2“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ЕКОГРУПТРАНС-2“ ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №157/21.06.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.07.2021 г. е извършена проверка на място на цех за производство на пелети, експлоатиран от „ЕКОГРУПТРАНС-2“ ООД, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършваната от дружеството дейност е на една площадка, на която са разположени:
- цех за производство на дървесен чипс;
- цех за производство на пелети;
- складове за съхранение на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на пелети. Дружеството работи на двусменен режим, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №42-24/06.07.2021 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор” Отпадъци”

За генерираният от дейността на обекта отпадък, дружеството притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъци. За съхраняване на отпадъците са обособени места и складове, обозначени с кодовете на съответните отпадъци по Наредба №2 на МОСВ.
„Екогруптранс-2“ ООД произвежда пелети от дървесен чипс и от отпадъци с кодове 03 01 05 и 19 12 07. За дейността с отпадъци дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-363-2 от 21.09.2018 г., издаден от РИОСВ-Благоевград за дейности с кодове R 13, R 12 и R 1. Произведените пелети се реализират в Р Гърция /90 процента/ и в Р България /10 процента/.
Дружеството е регистрирано и води отчетност в НИСО. Годишните отчети за отпадъците са изпратени на хартиен носител в ИАОС в законоустановения срок. Отпадъци с кодове 03 01 05 и 19 12 07 за производството на пелети се осигуряват от български фирми. Дружеството не приема за третиране отпадъци, предмет на трансграничен превоз на отпадъци, по Регламент 1013/2006.
За транспортиране на необходимите му за дейността отпадъци „Екогруптранс-2“ ООД притежава регистрационен документ №01-РД-357-2 от 26.03.2018 г.
При проверката инсталацията за производство на пелети не работи, извършва се профилактика.
Не се констатира замърсяване с отпадъци на площадката на обекта и извън територията му.
За пуснатите на територията на страната опаковки, „Екогруптранс-2“ ООД е задължено лице по чл. 59 ал. 1 от ЗУО от 2018 г. От възникване на задължението до момента на проверката, дружеството не е начислявало и внасяло дължимата по чл. 59 ал. 1 от ЗУО продуктова такса за пуснатите на територията на страната опаковки.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“

3.2.1. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.)
Дружеството извършва дробене на дървесни отпадъци до чипс с размери до 50 мм, посредством барабанна дробилка. Полученият чипс се съхранява под навес, където се съхраняват и трици, доставяни от други фирми. Спазват се изискванията за ограничаване разпространението на неорганизирани прахови емисии.
3.2.2. Емисии от производствени дейности
Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, включваща ротационна сушилня с директен контакт на димните газове за сушене на дървесни трици. Емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух след предварително пречистване през съответните циклони, посредством 2 бр. изпускащи устройства (въздуховоди) – 1 бр. след ротационна сушилня с директен контакт и 1 бр. и 1 бр. изпускащо устройство след чукова мелница за смилане на изсушения материал към инсталацията за производство на пелети. Същите подлежат на контрол чрез провеждане на собствени периодични измервания /СПИ/, съгласно чл. 62 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). При проверката се представят протоколи от изпитване, от акредитирана лаборатория, от проведени през месец януари 2021 г. СПИ на емисиите на вредни вещества за двете гореописани изпускащи устройства. Резултатите показват спазване на нормите на допустими емисии по контролираните показатели и до момента не са представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.).

3.3. Фактор „Шум“

Източници на шум в околната среда от обекта са: барабанна дробилка за дробене на дървесни отпадъци, 2 бр. чукови мелници, транспортни ленти, пелет преса, ротационната сушилня и вътрешно площадков транспорт.
През 2019 г. са проведени контролни измервания на излъчвания от обекта шум. Резултатите от тях показват спазване на граничните стойности, както по измерителен контур, така и в мястото на въздействие, находящо се в с. Копривлен на 450 м от обекта.
Между площадката на „Екогруптранс-2“ ООД и с. Копривлен преминава второкласен път Гоце Делчев – ГКПП Илинден.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.