Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Галвани” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Галвани” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 205/20.07.202119 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.08.2021 г., е извършена проверка на място на обект – производствена база за повърхностна обработка и нанасяне на покрития върху метал на “Галвани” ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 50.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката
Проверката е извършена по документи и на място от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на обекта е нанасяне на галванични покрития върху метални повърхности. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Галваничен цех – 4 броя галванични барабанни вани;
- Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
При проверката се установи, че дружеството експлоатира галваничен цех, който към момента не работи, поради липса на поръчки. Констатира се, че стария галваничен цех е закрит. Помещението е освободено от съоръженията. В съседно на него помещение са ситуирани 4 броя барабанни вани за поцинковане на дребногабаритни детайли средносписъчният брой на персонала се състои от пет човека.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата“ на химикали.
Фирмата не извършва внос/износ на ОХВС. Химикалите и суровините се доставят от доставчици/дистрибутори от България.
На обекта се поддържа досие по чл. 36 от REACH, съдържащо актуални информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830. Представено е Приложение № 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на ОСВ с попълнени таблици 2, 3 и 4.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Извършена е проверка на складовете за съхранение на ОХВС.
-склад „Химични вещества и смеси“
-склад „Цианиди“
-склад „Натриева основа“
-склад за съхранение на „Киселини“
Складовете са самостоятелни обособени помещение с ограничен достъп, отговарящ на изискванията на чл. 6 от Наредбата.
Със Заповед са упълномощени лица, отговорни за съхранението на ОХВС и имащи право на достъп до складовете.
Към момента на проверката е предоставена документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС във формат към Заповед № РД-288/2012 г. на министъра на ОСВ. Същата следва да бъде актуализирана, съгласно Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“

„Галвани“ ЕООД експлоатира инсталация за отлагане на метални покрития. При проверката се констатира, че инсталацията не работи. Изградена е бордова аспирация за улавяне на емисиите преди изпускане в атмосферния въздух.
Инсталацията за отлагане на метални покрития подлежи на контрол чрез измервания съгласно чл. 43, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Дружеството има задължения да извършва собствени периодични измервания съгласно, последните СПИ са проведени през 2019 г. и са валидни за 2019 г. и 2020 г. Резултатите от тях показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели.
Дружеството има задължение до края на 2021 г. да извърши нови СПИ, в изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г.

3.3. Направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

3.3.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
3.3.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка на „Галвани“ ЕООД е съставен е Констативен протокол № 08-02/03.08.2021 г. За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за отстраняване.За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.