Съдържание

Посетители

В момента има 540  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов” - гр. Белица

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов”, гр. Белица

 

На основание заповед №213/28.07.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.08.2021 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на мебели“- площадка №1, находяща се гр. Белица, УПИ V-1265, кв. 745 и площадка №2, находяща се гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ №1, експлоатирани от ЕТ „МВ- Супер- Васил Попов“, гр. Белица.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на:
Площадка №1:
- цех за първична обработка на дървесина- бичене и разкрояване;
- котелно;
- сушилна камера;
Площадка №2:
При проверката на площадка №2, която е ситуирана в УПИ I – кв. 72 по ЗРП на гр. Белица не се извършва производствена дейност.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - първична обработка на дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №17-08/26.08.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

3.1.1 Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
Към момента на проверката е констатирано, че на площадка №1 се извършва само първична обработка на дърво. На площадка №2 дружеството е прекратило дейността си по нанасяне на покрития върху дърво. Към момента на проверката няма налични количества опасни химични вещества и смеси за съхранение.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Площадка №2:
3.2.1. С вх. №2565/10.07.2018 г. в РИОСВ-Благоевград е внесено уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на линия за призводство на пелети в склада с идентификатор 03504.404.1161.13 по КККР на гр. Белица, опбщ. Белица.
При проверката се установи, че са изготвени проекти, издадено е разрешение за строеж №42/13.06, влязло в сила от 18. 07.2018 г.
Към момента на проверката са монтирани част от съоръженията към пелетната инсталация. Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол чрез измервания, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г.
С писмо изх. №2565(2)/18.07.2018 г. дружеството е уведомено за задълженията по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г. с посл. изм. и доп.)

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници:

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка по Закона за защита от вредното влияние на опасни химични вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.