Съдържание

Посетители

В момента има 301  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Арис 05” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Арис 05” ООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №244/23.08.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.09.2021 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на саи“ находящ се в гр. Петрич, изхода за ГКПП – Златарево, местност „Омондрос потока“, експлоатирано от „Арис 05” ООД, гр. Петрич.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на дейностите, свързани с производството на саи:
- производствено помещение за „Разкрояване и ушиване на саи“;
- помещение за съхранение на материали и готова продукция;
- места за съхранение на отпадъци;
- стационарно климатично оборудване.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на саи на ишлеме. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №44-06/09.09.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Спомагателното залепване на разкроените саи и хастари се извършва посредством двойнозалепващо тиксо. Не се използват лепила, съдържащи органични разтворители.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.), Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006 и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).
За отопление и охлаждане на обекта се експлоатира стационарно климатично оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове (2 бр. колонни климатика, съдържащи R 410А) и един колонен климатик, съдържащ над 3 кг контролирано вещество (R22).
Изброеното оборудване подлежи на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1005/2009. При проверката се представят досиета на всички инсталации, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г.
В представеното досие на системата, съдържаща R22 не e отчетена употреба хладилен агент в периода 01.01.2015 г.- 31.12.2020 г.
Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г., чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове..
Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедурата по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.).
За съхраняване на отпадъците са обособени местата и съдове, които са обозначени с кода на съответния отпадък. За опасният отпадък е осигурено помещение с ограничен достъп и наличие на сяра на прах.
В срок, дружеството е изготвило и представило в ИАОС-София годишен отчет за отпадъците за календарната 2020 г. Отчетността на отпадъците от началото на 2021 г. се води чрез Националната информационна система за отпадъци.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Задължението се изпълнява чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
При проверката не е установено изгаряне на отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО е направено предписание и е поставен срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.