Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

ЕТ „Стойчо Пашов – Джойс“ - гр. Рила

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на на ЕТ „Стойчо Пашов – Джойс“ - гр. Рила

 

На основание Заповед № 291/24.09.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.10.2021 г. беше извършена проверка на място на Цех за металообработка – производство на блиндирани врати, находящ се в гр. Рила, Стопански двор, експлоатиран от ЕТ “Стойчо Пашов – Джойс“, гр. Рила.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на производственото помещение, където се извършват дейности по металообработка.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на блиндирани врати. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №60-20/07.10.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Всички дейности по металообработка (рязане, огъване и заваряване) се извършват в едно производствено помещение. В същото се извършва и облепване на вратите със самозалепващо се фолио. При проверката не е установено извършване на дейности на обекта, попадащи в обхвата на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Много рядко при наличие на поръчка се нанася боя върху на касите на вратите, което се извършва в производственото помещение.
Източници на емисии от горивни процеси на обекта няма.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. При необходимост от боядисване (наличие на поръчка) се използва боя, за съхранението на която е обособен отделен шкаф в работното помещение. Предоставен е ИЛБ на употребяваното ОХВС. Същият е актуален и отговаря на Регламент (ЕС) 2015/830. Не е установено наличие на устойчиви органични замърсители (УОЗ) при направената проверка.

3.3. Фактор ”Отпадъци”

Генерираните от производствената дейност на обекта опасни и неопасни отпадъци са класифицирани по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г. (ДВ, бр. 66/2014 г., с изм. и доп.). Отпадъците се съхраняват на определените за целта места.
До момента дружеството няма извършена регистрация в НИСО и не води отчетност чрез системата. При проверката не се представят годишни отчети за отпадъците, както и заверената през 2016 г. в РИОСВ – Благоевград отчетна книга по Приложение №1 на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г., с изм. и доп.). От 2016 г. до момента на проверката не са предавани отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Дадено е едно предписание по ЗУО със съответен срок за изпълнението му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.
За установеното административно нарушение по Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) на дружеството ще бъде съставен АУАН.