Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„ЗИИУ Стандарт“ АД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „ЗИИУ Стандарт“ АД – гр. Благоевград, Обект: „Завод за производство на измервателни уреди и съоръжения“,
гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №38

 

На основание Заповед №355/18.11.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.12.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект: „Завод за производство на измервателни уреди и съоръжения“, гр. Благоевград, стопанисван от „ЗИИУ Стандарт“ АД, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №38.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Проверени бяха следните помещения и инсталации:

  • цех „Механична обработка“;
  • галванично отделение;
  • термично отделение;
  • склад за съхранение на опасни химични вещества.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на измерителни инструменти и уреди за линейни и ъглови измервания.
Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №26-08/09.12.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно Европейски регламент (ЕО) №1907/2006 г. (REACH). Дружеството има обособено досие с документация по изискванията на Регламент REACH в изпълнение на чл. 36 от Регламента.
Дружеството осъществява своята дейност на една площадка. В своята дейност употребява веществото хромен триоксид, което е вписано в Приложение ХІV на Регламента. Хромният триоксид се доставя от дистрибутор „Симан“ ООД, гр. Казанлък. Представя се информационен лист за безопасност (ИЛБ) с дата на ревизия 17.03.2021 г. Представя се Решение за ползване на хромен триоксид на консорциум СТАСSub, прието на 21.12.2020 г. Решението е със срок до 21.09.2024 г. „ЗИИУ Стандарт“ АД – гр. Благоевград нотифицира Агенцията, съгласно чл. 66 от REACH.
Към момента на проверката дружеството съхранява само натриев бисулфит, който се доставя от Германия. Предоставя се актуален ИЛБ, който отговаря на Регламент 2015/830. Доставката на ОХВС дружеството извършва в количества , които се влагат веднага в производството. Всички ОХВС са придружени с актуални ИЛБ. Доставчици на ОХВС са от България. Складът за съхранение на ОХВС отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.). Предоставя се документация по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.).

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
3.2.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници 

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка по Закона за защита от вредното влияние на опасни химични вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.