Съдържание

Посетители

В момента има 647  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Мело 98К“ ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Мело 98К“ ЕООД - гр. Сандански, с обект: Оранжериен комплекс, землището на с. Лешница, общ. Сандански

 

На основание Заповед №27/10.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 24.02.2022 г. е извършена проверка на място на Оранжериен комплекс, находящ се в землището на с. Лешница, общ. Сандански, експлоатиран от „Мело 98К“ ЕООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.)

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- Котелно помещение;
- Места за съхранение на ОХВС.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е почвено отглеждане на зеленчуци (домати и краставици), чрез капково напояване. Оранжерийните блокове с площ 74069 кв. м., част от имот 43565.56.28, са засадени с домати в началото на м. февруари 2022 г. При проверката е съставен Констативен протокол №10-20/24.02.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”
При необходимост от отопление на оранжериите се експлоатират общо 4 бр. котли, разположени в ПКЦ. На площадката се съхраняват под навеси въглища и натрошени костилки от маслини, които се използват като гориво. В два броя от котлите се изгарят въглища, като емисиите от тях се изпускат в атмосферния въздух през общ зидан комин. В другите 2 бр. котли, включени във втори зидан комин, се изгаря биомаса от натрошени костилки от маслини. В момента на проверката котлите не работят. В представените дневници за всеки от тях са отразени отработени часове в периода от началото на сезона за 2022 г. до момента на настоящата проверка. Дружеството е извършило през 2021 г. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани от 1бр. котел, изгарящ слънчогедови пелети. Резултатите от тях са валидни за 2021 г. и 2022 г. и показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели. Предвид употребата на гореописаните два вида горива, различни от измереното е дадено предписание на дружеството за провеждане на нови СПИ.

3.2. Направление „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси. Складовите помещения, в които се съхраняват ОХВС, отговарят на изискванията на чл.6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Употребяваните ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки. Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от ЕС. Информационните листове за безопасност на използваните вещества и смеси отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830.
Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от горецитираната наредба, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, във формат заложен със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ.
Във връзка с това, че предприятието употребява и съхранява химични вещества от Приложение №3 от ЗООС, e изготвен Доклад за класификация на обекта по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, във формат на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии (ДВ, бр. 5/2016 г., с изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството е дадено предписание по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.