Съдържание

Посетители

В момента има 648  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

ЕТ „Векир – Радка Бележкова“ - с. Годлево

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект: „Предприятие за преработка на мляко“ с. Годлево, община Разлог, експлоатиран от ЕТ „Векир – Радка Бележкова“ с. Годлево

 

На основание Заповед №60/07.03.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 17.03.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Предприятие за преработка на мляко“ с. Годлево, община Разлог, експлоатиран от ЕТ „Векир – Радка Бележкова“ с. Годлево

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ – ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.), Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ - ДВ, бр. 45/28.05.1996 г. с изм. и доп.) и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС – ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти със съответното стационарно хладилно оборудване;
- котелно отделение;
- локални пречиствателни съоръжения за отпадни води (ЛПСОВ);
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с преработка на мляко и производство на млечни продукти (сирене, кашкавал и извара). Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №25-11/17.03.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
За заустване на производствени отпадъчни води, които се генерират от дейността на обекта дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120061/08.01.2014 г., чийто срок е продължен с Решение №ПО-01-42/20.03.2020 г. След пречистване в ЛПСОВ отпадъчните води се заустват в река Радоновец.
Дружеството изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е четири пъти годишно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград. Резултатите от провеждания собствен и контролен мониторинг показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол заложени в цитираното разрешително. Представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разршително за предходната 2021 г, изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.
По време на проверката от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси.
В котелното отделение на обекта са монтирани два броя котли:
- за технологични нужди парен котел, изгарящ дизелово гориво с номинална топлинна мощност 640 kW;
- за отопление на производствените помещения котел на твърдо гориво, изгарящ дърва с номинална топлинна мощност под 500 kW, който не подлежи на контрол чрез измервания. Котлите са със самостоятелни изпускателни устройства.
Дружеството спазва изискванията относно провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно чл.31, ал.1, т.2 от Наредба №6/1999 г.(ДВ, бр.31/1999г. с изм. и доп.). Последните СПИ са проведени през 2020 г. и са валидни за 2020 г. и 2021 г.
3.2.2.Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове(ФПГ), както и за документирането и отчитането на емисиите от ФПГ (ДВ, бр. 20/2017 г.).
На обекта е монтирано и се експлоатира стационарно хладилно оборудване със съдържание на ФПГ – 3 бр. хладилни камери съдържащи R404А и 2 бр. хладилни камери, съдържащи R449А. При проверката са представени 5 бр. досиета на системите, в които са отразени необходимия брой проверки за течове, съгласно чл.4 от Регламент (ЕС) №517/2014 г. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Оборудването е етикетирано съгласно изискванията на чл.40 от Наредба №1/2017 г.
В РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет за 21021 г., съгласно чл.36 от Наредба №1/2017 г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и смеси и контрол на риска от големи аварии”
На обекта се употребяват и съхраняват опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, като дружеството се явява „потребител надолу по веригата“, съгласно чл. 3, т. 13 от Регламент (ЕО) №1907/2006 г. (REACH) и чл. 2, т. 19 от Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP). Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от ЕС. Създадено е досие по чл.36 на Регламент REACH, съдържащо информация за съхраняваните и използвани ОХВС, както и за техните доставчици. Няма промяна в използваните и съхранявани ОХВС. Представена е информация по Приложение №2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Налични са информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са актуални и са съгласно Регламент 2015/830.
На място е извършена проверка на складовото помещение за съхранение на ОХВС, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.).
Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която е във формат съгласно Заповед №РД-288/2012 г. и трябва да се актуализира, съгласно заложения формат към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Налична е актуална документацията по чл. 4 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници=

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС е дадено предписание, като съответно е поставен срок за неговото изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанието, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.