Съдържание

Посетители

В момента има 540  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Гомсил“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Гомсил“ ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №110/04.04.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.04.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на цех за производство на гумени и силиконови уплътнители, експлоатиран от „Гомсил“ ООД, находящ се в гр. Благоевград, ПИ с идентификатор 04279.119.144 по КК на гр. Благоевград, м. „Авганцов чифлик“, УПИ XIV, кв. 10, по плана на „Промишлена зона“ гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/(ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед следните помещения и съоръжения:
- производствено хале №1 с обособени административна част и отдели „Довършителни работи“ и „Рязане“, и обособени част за талкиране и силикониране на детайли;
- производствено хале №2, в което са разположени всички матрични преси, 2 бр. фурни за допълнителна обработка на гумените уплътнители, отдел „Азотиране на детайли“, лаборатория за измерване на готови детайли;
- обособени складове, зони и места за съхранение на отпадъци;
- агрегати на системите за охлаждане на матричните преси и фурните.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на гумени и силиконови уплътнители се извършва в гореописаните 2 бр. производствени халета, които са въведени в експлоатация по реда на ЗУТ. При проверката е съставен Констативен протокол №14-24/14.04.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор “Управление на отпадъци”

Генерираните от производствената дейност на дружеството отпадъци са класифицирани по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците и се съхраняват в обозначените и обособени за целта места.
Отчетността на отпадъците се води в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), като в срок са представени и годишните отчети за календарната 2021 г.
Отпадъците се предават въз основа на писмени договори на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. При проверката се представят кантарни бележки и приемно-предавателни протоколи за предадените отпадъци.
Всички материали за производствената дейност се въвеждат на територията на Република България от Република Италия. Материалите пристигат в хартиени, полиетиленови и метални опаковки. За изпълнението на чл. 59, ал. 1 от ЗУО дружеството представя удостоверение, издадено от „ЕкоБулпак България" АД, със срок на действие 31.12.2024 г. Представени са и справки за пуснатите на пазара паковки, както и фактури за извършено плащане към организацията.

3.2 Компонент „Атмосферен въздух”

„Гомсил“ ООД чрез екструзия при температурен режим и налягане произвежда гумени и силиконови уплътнители. В производствено хале №2, което е въведено в експлоатация през 2018 г., са монтирани и се експлоатират общо 18 броя матрични преси. Халето е осигурено с три броя смукателни вентилационни системи, в които са включени всички преси. Вентилаторите към трите аспирационни системи са разположени над покривната конструкция на сградата. С цел спазване изискванията за разположението на точките за измерването на емисиите на вредни вещества е необходимо изпускащите устройства (въздуховоди) след вентилаторите да бъдат удължени.
Емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от трите аспирационни системи, подлежат на контрол чрез измервания по показател :органични вещества“, определени като общ въглерод, съгласно чл. 15 от Наредба № 1/2005 г., за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
За охлаждане на матричните преси и фурните за изпичане на детайли се екплоатира стационарно оборудване, чиито агрегати са заредени с флуорсъдържащи парникови газове съ с заряд под 50 тона СО2 еквивалент. Същите подлежат на проверки за течове с честота на всеки 12 месеца съгласно нормативните изисквания. При проверката са представени въведените досиета на системите във формата на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.), в които е отразена извършена проверка за течове през м. април 2022 г. Оборудването е етикетирано съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени две предписания по ЗЧАВ, като са определени срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.