Съдържание

Посетители

В момента има 609  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог (3)

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед №76/18.03.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 27.04.2022 г. е извършена проверка на място на обект „Кланица и колбасарски цех“, находящ се в гр. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Изворите“ №132, експлоатиран от „Месокомбинат Разлог“ ООД, гр. Разлог.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е клане на животни, производство и търговия с месо и месни продукти. При проверката е извършен оглед на следните обособени производствени помещения и инсталации:
- Кланица и колбасарски цех;
- Хладилни и климатични инсталации;
- Складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол №05-08/27.04.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. В своята дейност използва опасна химична смес, използвана като почистващ и дезинфекциращ препарат. Същата се доставя от дистрибутор/доставчик от ЕС. Дружеството не извършва внос/износ на опасни химични вещества и смеси. Създадено е досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържащо информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. Представя се информационен лист за безопасност на съхраняваната смес, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830. Представя се Разрешение за предоставяне на пазара на биоцид.

3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
На място се извърши проверка на складовото помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). Складът е с ограничен достъп за лица определени със заповед и обозначен с указателна табела. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.), както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

На обекта се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване (9 бр. кондензаторни агрегата, 3 бр. климатични камери), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове над 5 тона СО2 еквивалент, което подлежи на контрол, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката са представени 12 бр. досиета на системите, съгласно изискванията на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп). В досиетата на системите са отразени необходимият брой проверки за течове, с честота съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ.
В законоустановеният срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.
Дружеството притежава МПС (хладилен камион) с маса надвишаваща 3.5 тона, зареден с 2 кг R404 А. На МПС е въведено и се води досие на системата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на извършената проверка.