Съдържание

Посетители

В момента има 299  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Валсон-К“ ЕООД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Валсон-К“ ЕООД – гр. Сандански, Обект: Производство на картонени опаковки и печат, Промишлена зона, гр. Сандански

 

На основание Заповед №132/15.04.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград на 17.05.2022 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект: „Производство на картонени опаковки и печат“, гр. Сандански, Промишлена зона, стопанисван от „Валсон-К“ ЕООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е листов офсетов печат върху хартиени опаковки, оразмеряване на получения продукт и последващо лепене.
Дейността се осъществява на една площадка в две сгради.
При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- сектор „Печат“;
- сектор „Оразмеряване“;
- сектор „Лепене“;
- помещение за съхранение на плаките;
- складово помещение за съхранение на ОХВС;
- местата за съхранение на отпадъци.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол №07-08/17.05.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове. Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, както и вещества/смеси, които са категоризирани като неопасни, съгласно Регламент CLP. Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от ЕС. Създадено е досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържащо информация за съхраняваните и използвани ОХВС, както и за техните доставчици, но трябва да се допълни с информация по Приложение №2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Информационните листове за безопасност на използваните вещества и смеси отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 2015/830. Складовото помещение, в което се съхраняват ОХВС, отговаря на изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.). Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.), както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която трябва да се актуализира, поради промяна на някой от съхраняваните химични вещества и смеси. Оценката трябва да е във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2. Фактор “Управление на отпадъци”

Обектът се проверява за първи път по отношение на фактор „Отпадъци“.
Отпадъците образувани от производствената дейност развивана на обекта, не са класифицирани и не е водена отчетност за тях. Въпреки това, отпадъците, за които е налично търсене /хартия и пластмаса/, са предавани за последващо третиране на лица с документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
Част от материалите влагани в производствения процес, дружеството въвежда от страни членки на ЕС или от трети страни. Като лице пускащо на пазара опаковки (материалите, които въвежда са опаковани, както и част от готовата продукция пускана на територията на страната), „Валсон-К“ ЕООД не е заплащало дължимата продуктова такса.
Местата за съхраняване на отпадъци не са обозначени, като за опасните отпадъци не са обособени места с ограничен достъп.
Работните помещения на обекта и административната част се отопляват с ел. енергия. Не се установява изгаряне/обгаряне на отпадъци на територията на обекта. За битовите отпадъци, обектът се обслужва по установения ред за територията на община Сандански.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС и ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

До момента на проверката, дейността на дружеството не е съобразена с изискванията на нормативната база свързана с управлението на отпадъците.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.