Съдържание

Посетители

В момента има 515  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Корона ИТ“ ООД - гр. Якоруда

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Корона ИТ“ ООД - гр. Якоруда

 

На основание Заповед №149/04.05.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.05.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на цех за производство на пелети, експлоатиран от „Корона ИТ“ ООД, находящ се в гр. Якоруда, УПИ ІІ-1643, кв. 119.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извърши се проверка на инсталация за производство на пелети, площадка за съхранение на суровина за производство на пелети и места за съхранение на отпадъци.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството – производство на пелети. Като суровина за производството на пелети към момента се ползва трупна дървесина. Цехът за производство на пелети работи на двусменен режим, пет дневна работна седмица. За обекта е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №3/10.08.2021 г. по реда на ЗУТ от Гл. архитект на община Якоруда. При проверката е съставен Констативен протокол №24-06/20.05.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници на емисии от производствени процеси.
Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети с директен контакт (като сушилен агент се ползват димните газове от горивния процес, който протича в котел). Котелът изгаря изсушен дървесен чипс. Източник на емисии в атмосферния въздух е изпускащо устройство (комин) след барабанна ротационна сушилня. Преди изпускането в атмосферния въздух емисиите преминават за пречистване през циклон.
През 2021 г. са проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии по показатели прахообразни вещества и органични вещества, определени като общ въглерод, регламентирани в чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). СПИ са валидни за 2021 г . и 2022 г.
3.1.2. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
На площадката са складирани около 30 м3 дървесни кори, които се предават на друго юридическо лице за оползотворяване. По време на проверката не са констатирани неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух.

3.2. Фактор „Шум”
Източници на шум в околната среда са: дробилка (извършва се раздробяване на чипс под навес), 2 бр. чукови мелници, барабанна ротационна сушилня, пелет преса, транспортни ленти и транспортна техника.
На 20.05.2022 г. са извършени контролни измервания на показателите на шум, излъчван в околната среда от цех за производство на пелети по измерителен контур и в място на въздействие. Измерванията са извършени от РЛ – Благоевград – 02 към ИАОС – София (Протокол за проверка №25-06/20.05.2022 г.). Представеният Протокол от изпитване показва спазване на граничните стойности на нивата на шум (дневни), по измерителен контур и в места на въздействие (3 бр. измерителни точки – жилищни сгради на ул. „Цар Борис ІІІ“), съгл. табл. 2 на Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части от денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г., с изм. и доп.).
През 2021 г. в РИОСВ – Благоевград е представен доклад за извършени СПИ на показателите на шум, излъчван в околната среда. Приложените протоколи от акредитирана лаборатория показват спазване на граничните стойности на нивата на шум (дневни и вечерни), по измерителен контур и в място на въздействие, съгл. табл. 2 на Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. (ДВ бр. 58/2006 г., с изм. и доп.). Съгл. чл. 27, т. 2 от Наредба №54/2010 г. (ДВ бр. 3/2011 г.), СПИ са валидни за 2021 г. и 2022 г.

3.3. Фактор “Управление на отпадъци”
Към момента на проверката за производството на пелети се ползва трупна дървесина. „Корона ИТ“ ООД е в процедура по издаване на регистрационен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), изискван за приемане на отпадъци от други юридически лица.
При проверката е установено, че описаната технология и съоръжения в представеното заявление съгл. чл. 78, ал. 3 (Образец №1) от ЗУО, отговарят на разположените на площадката съоръжения. Не е проведена процедура по класификация на отпадъците от собствена дейност.
Към датата на изготвяне на доклада на „Корона ИТ“ ООД е издаден Регистрационен документ №01-РД-641-0/31.05.2022 г. по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), с който се разрешава извършване на дейности по третиране на отпадъци с кодове R1, R12 и R13.
Като лице, пускащо на пазара опаковки, дружеството се явява задължено лице по ЗУО. При проверката не се представят документи, удостоверяващи заплащане на дължимата по чл. 59, ал. 4 от ЗУО продуктова такса опаковки за периода от 10.08.2021 г. до 30.04.2022 г. (месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковани материали/стоки).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствие по ЗУО на дружеството са поставени две предписания, със срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.