Съдържание

Посетители

В момента има 366  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

ЕТ „Елимекс – Иван Радевски“ - гр. Троян

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ “Елимекс – Иван Радевски“ - гр. Троян, Обект: „Цех за производство на столове“, гр. Банско, ул. „Промишлена“ №4

На основание Заповед №187/30.05.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.06.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на Цех за производство на столове от широколистна дървесина, находящ се в гр. Банско, ул. „Промишлена“ № 4, експлоатиран от ЕТ „Елимекс – Иван Радевски“, гр. Троян.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството извършва производствена дейност на две площадки – в гр. Троян и в гр. Банско. На площадката в гр. Троян се извършват следните дейности: първична обработка на трупна дървесина, слепване и огъване на фурнир, от който се изработват седалки и облегалки за столове, разкрояване на дунапрен и дамаски.
На площадката в гр. Банско е извършена проверка на следните дейности и инсталации:
- склад за съхранение на първично обработена дървесина;
- цех за първична и вторична обработка на дървесина;
- помещение за нанасяне на покрития върху дървени повърхности;
- котелно помещение;
- сушилна камера;
- места за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на столове от широколистна дървесина. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. От РИОСВ – Благоевград е издадено Решение №БД-14-ЕО/25.05.2015 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.501.4117 и площ 5567 м2 по одобрени КККР на гр. Банско, общ. Банско от „за бетонов център“ в „за дърводелска работилница“. При проверката е съставен Констативен протокол №31-06/14.06.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производственото хале и за захранване с топлоносител на сушилни камери се ползва котел тип ПКМ 6.5, преустроен от течно гориво с предкамера за изгаряне на твърдо гориво (дървесни отпадъци). Сушилните камери са 3 бр., като се ползва само една. Във втората сушилна камера се съхраняват отпадъчни трици, а третата сушилна камера се ползва като склад за съхранение на материали. За котела не се представя техническа документация, оказваща топлинната му мощност в кW, както и липсва табела на котела с технически характеристики. Котелът е регистриран като средна горивна инсталация, на основание чл. 9г, ал. 9 от ЗЧАВ по данни подадени от оператора. През 2020 г. са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Няма нарушени норми за допустими емисии.
За пропарване на детайли преди огъване се ползва котел, който произвежда пара и захранва два автоклава. Табелата на котела е нечетлива и не може да се установи топлинната му мощност в кW.

3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Нанасянето на покритията (грунд и лак) се извършва в две камери, съоръжени с пречиствателни съоръжения (хартиени филтри). В едната кабина нанасянето на покритията се извършва с робот. Всяка кабина е със самостоятелно изпускащо устройство. Ползват се и две вани за нанасяне на байц на водна основа чрез потапяне. През 2020 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от лакозаливната инсталация. Резултатите от измерванията показват спазване на нормата за допустими емисии, по показател органични вещества, определени като общ органичен въглерод, регламентиран в чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. СПИ са валидни за 2020 г. и 2021 г.
Инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности е вписана в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.
В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2021 г. количества органични разтворители.

3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
Машините за първична и вторична обработка на дървесината са обхванати от аспирационна система, като отделените трици и дървесен прах посредством циклон постъпват в котелното помещение директно на пода – няма изградена крайна точка на аспирационната система и се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. От котелното помещение отделените трици и дървесен прах постъпват за съхранение в една от сушилните камери, която се използва за съхранението им. Част от машините са съоръжени с локални пречиствателни съоръжения.

3.2. Фактор „Шум”

Източници на шум в околната среда са: вентилатори, машини за първична и вторична обработка на дървесина и вътрешно-площадков транспорт.
През 2021 г. в РИОСВ – Благоевград е представен доклад за извършени СПИ на показателите на шум, излъчван в околната среда. Приложените протоколи от акредитирана лаборатория показват спазване на граничните стойности на нивата на шум (дневни), по измерителен контур и в място на въздействие, съгл. табл. 2 на Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части от денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г., с изм. и доп.). Съгл. чл. 27, т. 2 от Наредба №54/2010 г. (ДВ бр. 3/2011 г.), СПИ са валидни за 2021 г. и 2022 г.

3.3. Фактор „Управление на отпадъци”

От производствената дейност се образуват производствени и опасни отпадъци (трици, талаш, изрезки, пластмасови опаковки (полиетилен) от разопаковане на входящите материали, опаковки замърсени с остатъци от байц, грунд и лак, абсорбенти и филтърни материали от нанасянето на покрития). За изброените отпадъци не е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014 г., с изм. и доп.). На площадката не са обособени места за съхранение на производствените и опасните отпадъци, генерирани от дейността. При проверката не се представят документи, удостоверяващи предаването на отпадъци за последващо третиране (договори, приемно – предавателни протоколи). Не е определено отговорно лице за управление на опасните отпадъци. Готовата продукция се реализира на територията на Скандинавските страни и Европейския съюз.
Отпадъците, които отпадат от първичната и вторичната обработка на дървесина се изгарят в котела за отопление. Към момента дружеството не притежава регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издаден по реда на ЗУО.

3.4. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
Дружеството се проверява за пръв път по направление „Опасни химични вещества и управление на риска“.

3.4.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на химични вещества и смеси (ХВС).
Дружеството не извършва директен внос/износ на ОХВС. Доставчиците на ХВС са от ЕС. На обекта се поддържа досие по чл. 36 от REACH, съдържащо актуални информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830, но липсва информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

3.4.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
На място се извърши проверка на складовото помещение. Помещението е с ограничен достъп, няма връзка с канализацията, осветено и всички химични вещества/смеси са в оригинални опаковки, плътно затворени. Към момента на проверката не се наблюдават разливи. В складовото помещение се съхраняват и опаковки, съдържащи остатъци от химични вещества/смеси, които трябва да се отделят от пълните опаковки. Дружеството в своята дейност използва и съхранява химични вещества/смеси, класифицирани съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) като неопасни и вещества/смеси със сигнална дума внимание. Изготвени са инструкции по чл. 4, т. 8 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.), но трябва да се изготви документацията по чл. 4, т. 7, т. 9 - 11, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.4.3. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ).
Проверените ИЛБ, удостоверяват липсата на вещества проявяващи свойства на УОЗ и вписани в Приложение I и II на Регламента.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия по ЗЧАВ, ЗУО и ЗЗВВХВС са поставени девет предписания, със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.