Съдържание

Посетители

В момента има 523  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на находище „Благоевград“ и Производствената база – ТМСИ с концесионер „Бистрица“ ООД

 

На основание Заповед №202/09.06.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.06.2022 г. се извърши проверка на място на находище „Благоевград, находящо се в землището на гр. Благоевград, с. Зелен дол, с. Покровник и с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград и Производствена база с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по отделни компоненти на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от Решение по ОВОС №16-7/2003 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закона за опазване на почвите и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Условия от Решението по ОВОС
1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи.
2. Да не извършват добивни работи в района на гнездовата колония на бреговата лястовица/защитен животински вид, за периода от третата декада на месец април до третата декада на месец юли всяка година.
3. Да се представи в РИОСВ - Благоевград схема на изгребване на утайките от утаителните басейни с посочване на начина за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването.
4. Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.
Компонент „Води“
Компонент „Почви“
Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол №07-07/30.06.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от Решение по ОВОС №16-7/2003 г.

По време на проверката не се извършват добивни дейности. Добив от находището не е провеждан през 2021 г., не е предвидено да се осъществява и през настоящата година, съгласно представена годишен работен проект одобрен от министерство на енергетиката. При направения обход на участък „Бистрака“ се констатира, че поради близостта му с река Струма се е превърнал в завирена водна площ избуяла растителност. Скатът е рухнал, самозалесил се е гнездовата колония на бреговата лястовица е компрометирана. В Блок 1А се наблюдава тревиста, храстовидна и дървесна растителност. Наблюдават се нарушени терени извън определените добивни участъци и извън промишлената площадка от минали години. Производствената база – ТМСИ, също не работи. При проверката не е установено неизпълнение на условия.
На основание разпоредбите на Закона за подземните богатства ( обн. ДВ бр. 23 от 12.03.1999 г. с изм. и доп.) чл. 90, ал. 1 компетентен орган е министърът на енергетиката.

3.2. Компонент „Води“

В хода на проверката е установено, че условията поставени в Решение по ОВОС №16-7/2003 г. са неприложими, тъй като на находището не се извършват добивни дейности. За ползване на воден обект р. Струма с цел заустване на отпадъчни води от обект „ТМСИ № 1 и ТМСИ № 2 с. Покровник“, находящ се в землището на община Благоевград, “Бистрица” ООД е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №43120017/05.06.2008 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-128/11.09.2013 г., изменено с Решение №ПО-01-48/28.04.2016 г., изменено с Решение №ПО-01-23/01.03.2018 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-13/01.02.2019 г. С цитираното разрешително са придобити права за заустване на промишлени отпадъчни води, формиращи се от ТМСИ №1 и ТМСИ №2 при промиване на инертен материал. Считано от 2020 г. ТМСИ №1 и ТМСИ №2 не извършват производствена дейност, респ. не се формират отпадъчни води. Локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води (по два последователни утаители) са почистени и на изход от тях не се осъществява заустване в р. Струма. На всяко тримесечие от дружеството ни уведомяват за производствения престой.

3.3. Компонент „Почви“

Констатирани са стари нарушения от неизвестен нарушител. В близост до добивен участък Блок 1 попадащ в поземлен имот с идентификатор 04279.39.32 има старо нарушение в съседен поземлен имот, земеделска територия - ПИ с идентификатор 04279.32.45, общинска собственост с площ 3 дка, както и в близост до добивен участък „Бистраците“, нарушен е поземлен имот с идентификатор 49179.35.39, земеделска територия, пета категория, частна собственост, по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, същият е с площ 27.492 дка. Предвид това ще се извърши уведомяване на други компетентни органи за последващи действия по компетентност.

3.4. Направление ”КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно т. 10 - Извършване на дейности по управление на минните отпадъци съгласно ЗПБ. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ оператора е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Във връзка констатираните стари нарушения ще се извърши уведомяване на други компетентни органи за последващи действия по компетентност.