Съдържание

Посетители

В момента има 549  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Бистрица“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект „ТМСИ - гр. Кочериново“ и част от терени, находящи се в близост до ТМСИ, извън находище „Кочериново“, експлоатирани от „Бистрица“ ООД гр. Благоевград
 

На основание Заповед №203/09.06.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.06.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „ТМСИ - гр. Кочериново“ и част от терени, находящи се в близост до ТМСИ, извън находище „Кочериново“, експлоатирани от „Бистрица“ ООД гр. Благоевград

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ – ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.) и Закон за почвите (ЗП – ДВ, бр. 89/2007 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- ТМСИ;
- локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (утаител);
- терени извън находище „Кочериново“, в близост до ТМСИ.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е свързана с добив и преработка на инертни материали. Инертният материал се добива от находище „Крумово“. Работният режим на обекта е едно сменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №37-11/30.06.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
За ползване на воден обект р. Струма с цел заустване на отпадъчни води от обект „ТМСИ“, находящ се в земл. на гр. Кочериново, дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №43120018/05.06.2008 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-127/11.09.2013 г., изменено с Решение №ПО-01-49/28.04.2016 г., изменено с Решение №ПО-01-22/01.03.2018 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-12/01.02.2019 г. С цитираното разрешително са придобити права за заустване на промишлени отпадъчни води, формиращи се от ТМСИ при промиване на инертен материал. Отпадъчните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение и посредством канал, гравитачно се заустват в река Струма.
Дружеството изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е четири пъти годишно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград. Резултатите от провеждания собствен мониторинг показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол, заложени в цитираното разрешително. Представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за предходната 2021 г, изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.
На обекта е монтирано измервателно устройство за отчитане количеството на заустваните отпадъчни води, което е пломбирано от БД „ЗБР“. Водят се дневници, в които се правят ежемесечни записи на показанията на устройството.
Пунктът за собствен мониторинг на отпадъчните води – изход на утаителя, преди заустване в р. Струма към момента на проверката не е трайно сигнализиран.
По време на проверката от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване. Резултатите от проведения емисионен контрол показват неспазване на ИЕО по показател Неразтворени вещества.

3.2. Компонент „Почви”

Проверката е във връзка с контрол за нарушени и/или замърсени почви, в следствие дейността на дружеството по добив и първична преработка на подземни богатства - инертни материали (пясъци и чакъли). С GPS приложение са снети географски координати на потенциално нарушени и замърсени терени в близост до промишлената площадка с разположени в нея ТМСИ, депа за инертни материали, утаител, кантар и битови помещения, както и терени в близост до добивен участък от находище „Кочериново“. Площите попадат в контура на концесионната площ. Снетите данни допълнително са обработени в РИОСВ – Благоевград в ГИС среда и ще бъдат предоставени на дружеството.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За привеждане в съответствие с изискванията на Условие № 1 в издаденото Разрешително за заустване (частта Предписания за изграждане и обзавеждане на необходимите пунктове за собствен мониторинг), на дружеството е дадено предписание, като е поставен срок за неговото изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За отчитане изпълнение на предписанието е извършен последващ контрол, при който е установено, че е същото е изпълнено, а именно пункта за мониторинг е трайно сигнализиран.
Във връзка с установеното неспазване на ИЕО по показател Неразтворени вещества, определени в издаденото Разрешително за заустване са предприети съответните административно – наказателни действия.