Съдържание

Посетители

В момента има 534  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Геореурс“ ЕООД – гр. Симитли

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Геореурс“ ЕООД – гр. Симитли
 

На основание Заповед №217/20.06.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.07.2022 г. е извършена проверка на място на обект „ТМСИ, варово стопанство и бетонов център“, находящ се в местността „Ормана“, в землището на с. Крупник, общ. Симитли, стопанисван от „Георесурс“ ЕООД, гр. Симитли.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и Закон за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството извършва дейности, свързани с производство на бетон, гасена вар и варови разтвори. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. При обхода на площадката се извърши проверка на следните инсталации и дейности: Трошачно-миячна сортировъчна инсталация (ТМСИ), бетонов център, варово стопанство, пречиствателно съоръжение – утаител. Към момента на проверката ТМСИ не работи.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които ѝ въздействат, е съставен Констативен протокол №12-09/19.07.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и смеси и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, свързани с него.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграфи 9 и 13 от Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), дружеството се определя като „производител“ и „потребител надолу по веригата“. За дейностите, свързани с производство на бетон и гасена вар, операторът употребява и съхранява: цимент, добавки за бетон и негасена вар (калциев оксид), които се класифицират като опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP). Същите се доставят от български доставчици. Дружеството не извършва внос/износ на опасни химични вещества и смеси. При проверката се представя досие във връзка с изискванията на чл. 36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), което съдържа информация по Приложение №2 към Указания за провеждане на контролна дейност, утвърдени със Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите и информационни листове за безопасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси. Като „производител“ на вещество гасена вар - Са(OH)2, CAS №1305-62-0 и ЕС№215-137-3 дружеството е извършило същинска регистрация в Европейската агенция по химикали с №01-2119475151-45-0531 от дата 21.02.2018 г. за тонажна група от 10 - 100 т годишно, изготвило е информационен лист за безопасност, доклад за безопасност и съответните сценарии за експозиция за идентифицираните употреби за веществото гасена вар. Произвежданата гасена вар не се предлага опакована в чист вид, а се реализира на пазара в региона под формата на варови разтвори чрез бетоновози.
3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
Съхранението на опасните химични вещества и смеси се извършва съгласно изискванията, посочени в информационните листове за безопасност и в съответствие с чл. 6 на Наредбата. Представят се документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.). Заповедта по чл. 4, т. 7 е необходимо да се коригира, поради промяна на лицата, отговорни за съхранението и имащи право на достъп до химикалите. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която трябва да се актуализира във формата, утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

3.2. Компонент “Води”

За ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, дружеството е титуляр на издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120053/17.09.2011 г., продължено с Решение №ПО-01-105/ 26.07.2017 г. На обекта се заустват промишлени отпадъчни води, формирани от промиване на инертен материал.
Дружеството изпълнява условията и изискванията на цитираното Разрешително:
- в законоустановения срок е представен Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за предходната 2021 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ.
- изпълнява задълженията за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно заложената честота в разрешителното – 2 пъти годишно. –
- изпълнението на собствения мониторинг се възлага на акредитирана лаборатория и протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград.
- за предходната 2021 г. не е констатирано неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол. За първото полугодие на 2022 г. е извършено пробовземане на отпадъчни води от акредитирана лаборатория, но резултатите все още не са готови.
- на изход от пречиствателното съоръжение е монтирано измервателно устройство за отчитане на количеството на заустваните отпадъчни води.
Към момента на проверката не се извършва дейност по промиване на инертен материал. ТМСИ работи периодично, като се преработва складиран наличен материал от производствената площадка. Не се извършва добив. При необходимост и недостиг на инертни материали, дружеството извършва закупуване на различни фракции такива.
На изход от пречиствателното съоръжение в Пункт №1 – изход открит канал, преди заустване в р. Струма, не се формират отпадъчни води, респективно няма заустване. Утаителят към ТМСИ е почистен. От страна на РЛ – Благоевград е оформен протокол за не извършено пробовземане.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) с определен срок за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на неизпълнение на предписанията ще бъдат предприети административнонаказателни действия.