Съдържание

Посетители

В момента има 332  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Дръм“ ЕООД - с. Кочериново

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Дръм“ ЕООД
 

На основание Заповед №268/19.07.2022г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.08.2022г. се извърши проверка на място и по документи на цех за първична обработка на дървесина и производство на пелети, експлоатиран от „Дръм“ ЕООД, находящ се в общ. Кочериново, с. Бараково, бивш стопански двор, УПИ IV, имот № 024278.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извърши се проверка на следните цехове и дейности:
- цех за първична обработка на дървесина и производство на дървени елементи за палета;
- инсталация за производство на пелети;
- площадка за съхранение на суровина;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е: първична обработка на трупна дървесина и производство на пелети.
За първична обработка на трупна дървесина се експлоатира инсталация за производство на елементи за палета, а за производство на пелети е инсталирана линия за производство на пелети.
За обекта е издадено Решение №РД-01-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от ЕО от РИОСВ – Благоевград.

Цехът за производство на пелети работи на 24 часов режим, а цехът за първична обработка на 8 часов работен ден, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №36-25/02.08.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

В цеха за първична обработка на дървесина се произвеждат детайли за палета. Инсталирана е автоматична линия, включваща машина и съоръжения за подаване на трупи, разбичване, разкрояване и опаковане на детайли. В цеха за първична обработка е изградена аспирационна система, която улавя дървесния прах и трици от линията за първична обработка. Отпадъчната дървесина посредством транспортна линия постъпва в дробилка, разположена на закрито и оградена с шумоизолиращи панели. Раздробеният чипс постъпва в силоз за съхранение, след което постъпва в сушене в барабана ротационна сушилня с директен контакт. Котелът изгаря изсушения дървесен чипс. Изсушеният материал постъпва в силоз, след което се насочва към чукова мелница и пелет преса. Източник на емисии в атмосферния въздух е изпускащо устройство след барабанна ротационна сушилня. Преди изпускане в атмосферния въздух емисиите преминават за пречистване през циклон.
3.1.1. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка №БД-01-ЕО/2018 г.
Преди въвеждане в експлоатация на предвидения с плана обект:
1. При проектирането да се вземат в предвид необходимите мерки за шумозащита (на работното хале, както и на дробилката, и чуковата мелница), включително да се предвиди всички машини и съоръжения да бъдат разположени в закрито шумоизолирано помещение без прозорци от към жилищните страна, за да се гарантира спазването на граничните стойности на нивата на шум за производствени територии и зони, и за жилищни територии (в местата на въздействие), регламентирани в Таблица №2, от Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
Условието е изпълнено – предвидени са необходимите мерки за шумозащита. Всички източници на шум в околната среда са разположени на закрито, дробилката е инсталирана в шумоизолирано помещение.
2. Да бъде изградена плътна масивна ограда с височина 2.20 м в участъка с пряка видимост от към УПИ 024192 (отреден за жилищно строителство) и създаде зелен пояс от дървесна растителност по границите на имот №024278.
Условието е изпълнено. Площадката на обекта е оградена плътна масивна ограда с височина 2.20 м в участъка с пряка видимост от към УПИ 024192 (отреден за жилищно строителство).
3. Да се представят протоколи от измерени емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от двете изпускащи устройства от инсталацията за производство на пелети. Преди провеждане на измерванията да се съгласува с РИОСВ – Благоевград местоположението на пробовземната точка.
Условието е изпълнено. Преди въвеждане в експлоатация са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство от инсталацията за производство на пелети. Няма нарушени норми за допустими емисии, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г. (ДВ брл. 64/2005 г.). Преди провеждане на измерванията е съгласувана от директора на РИОСВ – Благоевград точка за вземане на проби.
По време на прилагане на плана:
1. С цел доказване на съответствието с граничните стойности на нивата на шум за производствено-складови територии и зони – 70 dB(А) и за жилищни територии и зони – 55 dB(А), съгласно Таблица №2, от Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г., да се представят в РИОСВ – Благоевград протоколи с резултати от извършени измервания на еквивалентните нива на шума по границите на обекта и в местата на въздействие.
Условието се изпълнява. Проведените СПИ на нивата на шум в околната среда показват спазване на граничните стойности на нивата на шум за производствено-складови територии и зони (по измерителен контур) и за жилищни територии и зони (в място на въздействие).
2. Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията за производство на пелети, както и на излъчвания в околната среда от дейността на обекта шум, да се провеждат един път в рамките на две последователни календарни години.
Условието се изпълнява. Спазват се изискванията за честота на извършване на измерванията на емисии в атмосферния въздух и шум в околната среда.
Последните СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са проведени през 2021 г. и са валидни за 2021 г. и 2022 г. Няма нарушени норми за допустими емисии по показатели прахообразни вещества и органични вещества, регламентирани в чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.).
Проведените СПИ на нивата на шум в околната среда са проведени през 2021 г. и са валидни за 2021 г. и 2022 г.

3.3. Фактор “Управление на отпадъци”

За оползотворяване на отпадък с код 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 , с произход от собствена дейност, е издаден регистрационен документ №01-РД-519-1/18.01.2022 г., от РИОСВ – Благоевград. С него се разрешават дейности по оползотворяване (изгаряне, раздробяване и пелетизиране) на отпадъци, които се образуват от първична обработка на дървесината. Към момента се експлоатира инсталацията, включена в регистрационния документ, състояща се от барабанна сушилня, чукова мелница, котел, силоз за съхранение на сух материал, преса, вертикален елеватор, охладител, бункер за пакетиране, въздуховоди, филтърна инсталация. Част от отпадъците се подават за изгаряне в котел.
Отпадъците от дървесни изрезки, трици, дървесни кори и прах се съхраняват разделно на обособени места. За част от образуваните отпадъци е извършена класификация по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Установено е образуване на още два вида производствени неопасни отпадъци, които не са класифицирани.
Отчетността за отпадъците се води чрез Национална информационна система за отпадъци /НИСО/.
Дружеството е задължено лице по чл. 59 от ЗУО, предвид че пуска на пазара опакована стока. В тази връзка участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
За констатираните несъответствие по ЗУО на дружеството е поставено предписание, със срок за изпълнение.

3. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад е изпълнено предписанието, дадено по фактор „Управление на отпадъците“.