Съдържание

Посетители

В момента има 531  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Еванс“ ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Еванс“ ЕООД - гр. Петрич
 

На основание Заповед №277/2022г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.08.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на складова база и цех за препакетиране на санитарно – хигиенни материали, експлоатиран от „Еванс“ ЕООД, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич, местност „Мерата“.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр 10/2000 г., с изм. и доп.), и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Цех за препакетиране на санитарно – хигиенни материали, които се състои от две съседни помещения.
Складове за съхранение на перилни, почистващи препарати и хигиенни материали.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е препакетиране на санитарно – хигиенни материали. За обекта е издадено Удостоверение №11/20.07.2022г. от Община Петрич по реда на ЗУТ.
При проверката е съставен Констативен протокол №25-14/18.08.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор “Управление на отпадъци”

От дейността на обекта се генерират отпадъци с кодове 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки, 15 01 02 – пластмасови опаковки, 16 03 06 – органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05, за които са утвърдени работни листове по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2014 г.). Утвърден е работен лист и за отпадък с код 20 01 21 – луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, но същият вече не се образува, т. к. осветлението е подменено с LED. Отпадъците се събират разделно на мястото на образуване, като отпадък с код 16 03 06 е в непосредствена близост до чувалите с материалите, подлежащи на препакетиране, което е предпоставка за смесване.
Отчетността се води чрез Националната информационна система за отпадъци /НИСО/, като отчетните книги се попълват редовно, видно от разпечатка от системата на 17.08.2022 г. Според водената отчетност отпадък с код 16 03 06 се съхранява повече от 3 години на обекта.
Предаването за последващо третиране на отпадъци с кодове 15 01 01 и 15 01 02 на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО се удостоверява с договор, кантарни бележки и фактури.
Дружеството пуска на пазара опакована стока и е задължено лице по чл. 59, ал.1 от ЗУО. В тази връзка участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представени са Удостоверение, платежни нареждания и месечни справки за пусканите на пазара опаковани стоки.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества“

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 г. (REACH) и Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“, като не извършва внос/износ на опасни химични вещества и смеси. Почистващите, дезинфектиращи и перилни препарати се съхранява и предлагат в търговската мрежа, както на територията на страната, така и на други страни от ЕС, в оригиналните опаковки, т.е. не се извършва преопаковане на ОХВС.
Създадено е досие чл. 36 на Регламент RЕАСH, съдържащо актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), както и информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
В своята дейност дружеството съхранява почистващи вещества за професионална употреба и за бита. В представените при проверката ИЛБ в раздел 12 е налична информация за биоразградимост на повърхностно активни вещества (ПАВ), съгласно чл. 9, т.1 на Регламента. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите.
Съхранението на препаратите е организирано в осветени и вентилирани помещения, в които не са установени разливи. Представените документи по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС са във формат, съгласно Заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Същата следва да се актуализира, съгласно Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия по ЗУО и ЗЗВВХВС са поставени общо 4 бр. предписания, като са поставени съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Относно изпълнението на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни действия.