Съдържание

Посетители

В момента има 298  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„КИИГ“ ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „КИИГ“ ООД - гр. Петрич
 

На основание Заповед №354/27.09.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 04.10.2022 г. е извършена проверка на място на Предприятие за производство на метални изделия, находящо се в гр. Петрич, ул. „Места“ №22, експлоатирано от „КИИГ“ ООД, гр. Петрич.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните помещения и дейности:
- Участък „Разкрой“, където се извършва автоматично рязане и огъване;
- Участък „Шлайфане“;
- Участък „Заваряване“;
- Цех „Прахово боядисване“;
- Опаковка и складово помещение.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на метални маси и столове и метални детайли за мебели (крачета). Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №58-20/04.10.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Дружеството извършва прахово боядисване върху метални повърхности, като за целта се експлоатира линия, състояща се от камера за боядисване и сушилен тунел за изпичане на покритията. Линията за прахово боядисване е съоръжена с 2 бр. изпускащи устройства (въздуховоди) - след камерата за боядисване и след сушилния тунел. В момента на проверката линията не работи.
Спазват се изискванията за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от горецитираните изпускащи устройства. Последните СПИ са извършени през 2020 г. и са били валидни за 2020 г. и 2021 г. Резултатите от тях, представени с доклад и показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели. Предстои провеждане на СПИ до края на 2022 г.
В цех „Прахово боядисване“ е инсталирана камера за нанасяне на прахови бои, съоръжена с 3 броя хартиени самоизтръскващи се филтри. Камерата няма изход към атмосферния въздух.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. На обекта се извършва прахово боядисване на метални детайли и изделия, като за целта се употребяват прахови бои, категоризирани като неопасни, видно от представените актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ). При проверката не е установено наличие на количества от използваните бои. Същите се доставят от клиента за изпълнението на съответната поръчка.
За заваряване се използват газове под налягане (аргон и коргон), които се доставят в бъндели с по 12 броя бутилки неподвижно закрепени и се съхраняват на обособено за целта място в механичен цех. За същите се представят актуални ИЛБ, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830.
Създадено е досие по чл. 36 от REACH, което съдържа цялата информация за използваните ОХВС. Изготвена е актуална оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която е във формата заложен към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Представя се Заповед на лицата отговорни за съхранение на ОХВС и Програма за тяхното обучение проведено през 2020 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.