Съдържание

Посетители

В момента има 599  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Меандър“ ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Меандър“ ООД - гр. София
за обект: Млекопреработвателно предприятие, с. Черна Места, общ. Якоруда
 

На основание Заповед №339/13.09.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.09.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на Млекопреработвателно предприятие, находящо се в с. Черна Места , общ. Якоруда, експлоатирано от „Меандър“ ООД, гр. София.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните обособени производствени помещения и съоръжения:
- Котелно помещение;
- Хладилни агрегати;
- Складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е свързана с преработка на краве мляко и производство на млечни продукти - кашкавал, масло и извара. Работният режим на обекта е едносменен, седемдневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №57-20/20.09.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За технологични нужди и отопление на обекта се използва котел на твърдо гориво (дърва) с топлинна мощност под 500 kW, неподлежащ на контрол чрез измерване. Експлоатират се 3 броя хладилни камери, чийто агрегати съдържат флуорсъдържащ парников газ R410A, всеки със заряд под 50 t СО2 еквивалент. Представени са водените 3 бр. досиета на системите, от които е видно, че се спазва нормативно изискуемата честота за извършване на проверките за течове (на всеки 12 месеца), съобразно заряда на оборудването. Същите се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене. С законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет за календарната 2021 г.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), по смисъла на чл.3, параграф 13 от Регламент REACH. В своята дейност употребява и съхранява дезинфектанти, почистващи и миещи препарати, класифицирани в различни категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали. Същите се доставят от български доставчици. Създадено е досие съгласно чл. 36 от REACH, което съдържа информация за използваните ОХВС и информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Регламент (EC) 2015/830. Необходимо е досието да се допълни с ИЛБ за един от продуктите употребявани за дезинфекция. Към момента на проверката не се представя информация съгласно Приложение №2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособено складово помещение, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Налична е актуална документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС изготвена във формата съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Оценката следва да бъде актуализирана, поради промяна във вида на съхраняваните ОХВС и да бъде изготвена във формата, утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия по ЗЗВВХВС са поставени предписания, със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.