Съдържание

Посетители

В момента има 515  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„ХА СЕРВИЗ“ ЕООД - с. Абланица

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ХА СЕРВИЗ“ ЕООД - с. Абланица

 

На основание Заповед №372/07.10.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 20.10.2022 г. е извършена проверка на място на обект находящ се в с. Абланица, общ. Хаджидимово, експлоатиран от „ХА СЕРВИЗ“ ЕООД, с. Абланица.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и е с цел установяване степента на спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 102/2012 г., изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е автосервиз. При извършения оглед е установено, че същият се състои от едно хале с две работни помещения – за автосервизна дейност и камера за нанасяне на покрития върху МПС, както и дворно място, в което е разположен открит канал.
Обектът се проверява за първи път от страна на инспекцията.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Съставен е Констативен протокол №33-14/20.10.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Отпадъци“

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които не е проведена процедурата за тяхната класификация. От всички отпадъци, които се образуват, разделно се събира само отработеното масло. Не са представят документи удостоверяващи начина за последващо третиране на отпадъците. При проверката не е установено изгаряне/ обгаряне на отпадъци.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

За отопление на помещението за автосервизната дейност се използва печка на газ с топлинна мощност под 40 кW.
Камерата за нанасяне на покрития върху МПС е съоръжена с таванни и подови филтри за улавяне на емисиите на летливи органични съединения. В камерата се всмуква свеж въздух, а емисиите се изпускат посредством две изпускащи устройства.
В момента на проверката не се извършва дейност, свързана с боядисване на автомобили и/или части от тях. На обекта не се установява съхранение на авторепаратурни продукти за нанасянето на покрития. Операторът има задължение да използва продукти, отговарящи на изискванията за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения, съгласно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, категория Б „Авторепаратурни продукти“, които да бъдат етикетирани съгл. изискванията на Приложение №5 към чл. 5 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).
Дружеството има задължение ежегодно в срок до 31.03. на текущата година да представя в РИОСВ – Благоевград информация за предходната календарна година за употребените количества авторепаратурни продукти.

3. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по Закона за управление на отпадъците, относно класификацията на отпадъците и организирането на условия за тяхното разделно съхраняване, до предаването им за последващо третиране на лица, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО.

4. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административнонаказателни действия.