Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец март 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ март 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 05.03.2019 Сигнал за наличие на мъртва птица в щъркелово гнездо на ул. "Кресна", по пътя за рибарниците в кв. "Струмско", гр. Благоевград, поради което щъркелите не могат да гнездят. зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 05.03.2019 г. е извършена проверка на място с осигурена вишка от ЧЕЗ - Благоевград. В гнездото не е открита мъртва птица. Открити са натрупани отпадъци, които са почистени.
2 06.03.2019 Сигнал за изливане на непречистени отпадъчни води в река Благоевградска Бистрица от животновъден обект в близост то животински пазар в кв. Струмско, гр. Благоевград електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

РО НСК

Сигналът, с копие до подателя и началника на РО НСК Благоевград, е изпратен за решаване по компетентност до кмета на Община Благоевград, писмо, изх. № ЗТ-14(1)/15.03.2019 г. В РИОСВ- Благоевград многократно са постъпвали сигнали за замърсяване водите на р.Благоевградска Бистрица с отпадъчни води от животновъдни стопанства, за което поверената Община Благоевград е уведомявана своевременно. За повече от изградените постройки собствениците/ползвателите не притежават необходимите строителни разрешения, издадени по реда на Закона за устройство на територията. поради което животновъдните обекти не могат да бъдат регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. С оглед това РИОСВ Благоевград няма механизъм да контролира незаконни обекти. В сигнала е изложен и проблем за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в близост до животинския пазар в кв. Струмско. Предвид задълженията на кмета на общината, вменени в чл. 19 от ЗУО и във връзка с правомощията на кмета по чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗУО, следва да Община Благоевград да извърши на проверка. При констатиране на изложеното в сигнала, следва да се предприемат действия и мерки по отстраняване и недопускане на замърсяване на описания в сигнала терен. Об.А – гр. Благоевград следва в законоустановения срок да информира подателя на сигнала и РИОСВ Благоевград за предприетите от своя страна действия.
3 08.03.2019 замърсяване на околната среда в землището на с. Гърмен, кв. "Кремиковци", непосредствено около пътя за с. Лещен и с. Ковачевица, както и към с. Горно Дряново, и м. "Беслет. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

До кмета на община Гърмен е изпратено писмо, изх. № ЗТ-15(2)/14.03.2019 г. с което РИОСВ – Благоевград информира, че посоченият в жалбата проблем е свързан с изпълнение на задълженията на кмета по чл. 19 от ЗУО. Община Гърмен следва да извърши проверка, съобразно компетенциите си в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗУО. При констатиране на проблем Об.А - с. Гърмен трябва да предприеме мерки по отстраняването на отпадъците и недопускане на повторно замърсяване. С писмо, вх. № ЗТ-15(4)/04.04.2019 г. Община Гърмен, че е предприела действия по сигнала, цаст от терените са почистени, а други замърсени терени се чистят към момента. Проведена е разяснителна кампания с жителите на кв. "Кремиковци" в с. Гърмен за преустановяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
4 19.03.2019 сеч на крайречна растителност в района на ДГС Симитли електронна поща РИОСВ - Благоевград На 21.03.2019 г. е извършена проверка на място в района на бензиностанция "Карелия Ойл", разположена на десния бряг на река Струма, землище на с. Крупник, община Симитли. На терена , на който е изграден обекта са установени дънери на отрязани дървета - 1 бр. Черна топола, 6 бр. Акация и 1 бр. върба. Участък от прилежащия десен бряг, с дължина около 70 метра дължина и 2 м широчина е насипан с почва. Засегнатата територия попада в границите на две защитени зони по Натура 2000, съответно Защитена зона BG0002003 "Кресна" и BG000366 "Кресна Илинденци". Предвид установеното, налични са данни за евентуално извършено престъпление по чл. 278в, ал. 1 от Наказателния кодекс, за което е сигнализирана Окръжна прокуратура - Благоевград с писмо, изх. № ЗТ-17(1)/05.04.2019 г. За горните обстоятелства наличните, подателят на сигнала е уведомен с писмо, изх. № ЗТ-17(2)/05.04.2019 г.
5 25.03.2019 замърсяването на въздуха в Благоевград от дейността - производство на електроенергия в промишлена зона на града електронна поща РИОСВ - Благоевград На подателя на сигнала е изпратен писмен отговор с анализ на данните от АИС - Благоевград, делът на промишлеността върху формирането на нивата на фини прахови частици, както и относно контролът върху дейността на "Рубин 08" ООД , изх. № ЗТ-19(1)/01.04.2019 г.
6 26.03.2019 Сигнал за щъркел без гнездо в с. Ръждак, община Петрич електронна поща РИОСВ - Благоевград Предприети са мерки от ЧЕЗ - Петрич по възстановяване на щъркеловото гнездо. Колът от стълба е премахнат и е поставена метална платформа с гнездови материал. Щъркелите веднага са заели гнездото и са продължили изграждането му. За тези обстоятелства подателя на сигнала е информиран с писмо, изх. № ЗТ-20(1)/01.04.2019 г.
7 28.03.2019 Сигнал в гр. Разлог, зад парка, при бившия Стройрайон, от дъждовна канализация в реката се оттича вода, оцветена в червено зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 28.03.2019 г. е уведомен оператора на канализационна система гр. Разлог - "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград. Извършена е незабавна проверка от дружеството и са предприети действия за установяване източника на замърсяването. По време на проверката са взети проби от отпадъчни води за установяване степента на замърсяване. За горното РИОСВ - Благоевград е уведомена с писмо, вх. № 1306/05.04.2019 г. Резултатите от лабораторните анализи на водните проби, ще бъдат изпратени в инспекцията допълнително.
8 28.03.2019 Сигнал относно дейността на животновъдна ферма и склад за стари продукти за растителна защита в обща постройка в землището на гр. Разлог. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

ОДБХ

Сигналът в частта, отнасяща се до животновъдния обект, с писмо изх. № ЗТ-21(2)/10.04.2019 г. е препратен за решаване по компетентност до директора на ОДБХ - Благоевград и кмета на Община Разлог, с копие до жалбоподателя и дирекция ПОСККД в МОСВ. По отношение на склада с препарати за РС е извършена проверка по документи и на място, в присъствието на представител на подателите на сигнала. Установено е , че складът е в добро състояние. Няма нередности и нарушения.