Съдържание

Посетители

В момента има 787  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец март 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.03.2020 Сигнал за наличие на строителни отпадъци в м. Барото, община Гоце Делчев, с цел строителство, без да е отнет и съхранен хумусния слой ел. поща

РИОСВ - Благоевград

Сигналът е получен повторно и отново е изпратен за предприемане на мерки по компетентност /по реда на Закона за управление на отпадъците/ до кмета на общ. Гоце Делчев, за което е уведомен подателя на сигнала. С писмо на подателя на сигнала е представена информация за относимата нормативна уредба и отговорните лица за опазване на хумусния пласт при подобни случаи.
2 10.03.2020 Жалба срещу дейноста на Био ТЕЦ "Рубин" за традиционно замърсяване на въздуха, както и срещу дейността на свързано дружество "Агро ойл транс" за извършване на дейност, при липса на разрешение от РИОСВ. ел. поща РИОСВ - Благоевград С писмо е изпратен отговор до жалбоподателя . Информацията е по компонент "Атмосферен въздух" , превантивна дейност и фактор "Отпадъци". Има действаща текуща месечна санкция за замърсяване на въздуха, съставен АУАН по реда на Закона за управление на отпадъците и Решение № БД-01-П/2019 на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административно производство по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инв. предложение "Изгаряне на биомаса от абсорбенти в парен котел ПКМ 4.5 , в п. имот с идентификатор 04279619.234 по КК и КР на гр. Благоевград, с възложител "Агр ойл транс"
3 23.03.2020 Жител на с. Стоб, общ. Кочериново, за нередовно сметосъбиранеи сметоизвозване в населеното място. ел. поща

РИОСВ - Благоевград

Община Кочериново

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на община Кочериново, с копие до подателя на сигнала