Съдържание

Посетители

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец декември 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 25.11.2020 Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от дейността Цех за производство на пелети, находящ се в Промишлена зона в района на ЖП гара, гр. Добринище, собственост на „Еко 5 пелет“ ЕООД електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Банско

На 21.12.2020 г. в часовия интервал 19:50 – 21:00 ч. е извършена съвместна проверка с представител на кметство гр. Добринище. Подателят на сигнала не присъства при проверката.Уведомен е предварително за датата и часа на извършването й. По време на проверката инсталацията работи в нормален технологичен режим. Дробилката за дървесина (основният източник на шум в околната среда) не работи.
Извършен е оглед на всички изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети, както и на съоръженията за пречистване (циклони), преди всяко от тях. Установено е, че работния режим на обекта е двусменен от 05:00 – 13:00 ч. и от 13:00 – 21:00 ч., 5 дни седмично.
Относно режима на работа на обекта във вечерните и нощните часове компетентен орган е общинска администрация, респ. кмета на Община Банско, съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г., с изм. доп.).
2 14.12.2020 Сигнал относно извършване на неправомерен лов на територията на резерват Али Ботуш. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 19.12.2020 г. от служители на РИОСВ - Благоевград е извършена проверка на място, на която не е установено индивидуално и групово ловуване, както на територията на резервата, така и в прилежащите територии. Изискана е информация от директора на Югозападно държавно предприятие и местното ловно-рибарско сдружени, от отговорите на които става ясно, че описаните твърдения в сигнала не представляват неразрешено ловуване, като са изложени и съображения за това. За резултатите от проверката, както и информация за извършване на периодични проверки в резервата, е информиран жалбоподателя.