Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м.април 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.април 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
47 63 9 1 0 4 4300 13249.97 1 35,00 329,00 1

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец април 2018 г. са извършени общо 63 бр. проверки на 47 бр. обекта, съставени са 9 бр. АУАН и са издадени 4 бр. НП с общ размер 4 300 лв.
През месеца са извършени общо 14 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 10 бр. по писмо на МОСВ;
- 1 бр. по писмо на ИАОС;
- 1 бр. във връзка с резултати от изпитване на „води“;
- 1 бр. във връзка с прекратяване на дейност.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Отпадъци: Във връзка с писмо на МОСВ относно представени доклади от организациите по оползотворяване на опаковки за календарната 2017 г. и установяване на лицата, който не са изпълнили целите по оползотворяване и рециклиране от организациите са извършени 10 броя проверки, на лица, който не са изпълнили своите задължения.
Извършени са проверки, относно наличието на нерегламентирани замърсявания на територията на 5 общини и 1 бр. на РПС - Благоевград. Констатирани са нерегламентирани замърсявания в общините Гърмен и Белица, както и в обхвата на РПС – Благоевград. За почистването им е даден едномесечен срок от извършване на проверките.

АУАН
През месец април 2018 г. са съставени 9 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. АУАН № 01-24/06.3.2018 г. на „ВИТО 2005“ ООД, гр. Гоце Делчев, за неводене на отчетност по отпадъците за обект – Цех за производство на обувки, находящ се в с. Врезница, община Гоце Делчев;
2. АУАН № 4-25/16.04.2018 г. на „Вега текс“ ЕООД, гр. Гоце Дряново, обект с. Дебрен, на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, от ЗУО за изгаряне на текстилни отпадъци;
3. АУАН № 5-25/23.04.2018 г. на Емил Емилов Сашев, на основание чл. 133, ал. 3 , т. 3 от ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ без разрешение по реда на чл. 35 от ЗУО;
4. АУАН № 2-24/23.04.2018 г. на „Мелком“ ЕООД, гр. Благоевград, на основание чл. 120, във връзка с чл. 156, л. 1 от ЗУО, не е изпълнено предписание за предоставяне на документи и информация.
5. АУАН № 1-11/13.04.2018 на „Юлен“ АД гр. Банско, във връзка с установени нарушения на ИЕО по показателите, заложени в издадено разрешително за заустване за обект „ПСОВ м. Бъндеришка поляна“ (нарушение на чл. 200, ал.1, т.6 от Закона за водите);
6. АУАН № 2-11/13.04.2018 г. на „Юлен“ АД гр. Банско, във връзка с установени нарушения на ИЕО по показателите, заложени в издадено разрешително за заустване за обект „ПСОВ м. Шилигарника“ (нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите);
7. АУАН № 3-11/27.04.2018 г. на Община Кочериново във връзка с установени нарушения на ИЕО по показателите, заложени в издадено разрешително за заустване за обект „Канализационна система на с. Мурсалево“ (нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите);
8. АУАН № 4-11/27.04.2018 г. на Община Кочериново във връзка с неизпълнение на задълженията за извършване на собствен мониторинг съгласно издадено разрешително за заустване за обект „Канализационна система на с. Стоб“ (нарушение на чл. 200, ал.1, т. 29 от Закона за водите);
9. АУАН № 915851/06.04.2018 г. на Стефан Методиев, гр. Петрич, за извършен трансграничен превоз на неопасни отпадъци, при неспазване на изискванията за превоз на отпадъци по чл. 18, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (Регламента), а именно превозът на отпадъците е извършен без да е придружен от Приложение VІІ (Анекс VІІ.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Април на 2018 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления, в размер на 4 300 лв, както следва:
ЗУО:
1. НП №1-25/26.04.2018 г. – „МОДЕЛО“ ЕООД, с. Копривлен, общ. Хаджидимово, за установено нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци – текстилни изрезки, в нарушение на забраната, установена в чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по реда на ЗУО.
2. НП №1-14/30.04.2018 г. – “ЕЛЕНА БГ“ ООД, гр. Петрич, също за нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци – текстилни изрезки, в нарушение на забраната, установена в чл. 29, ал. 2 от ЗУО. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева по реда на ЗУО.
3. НП № 915851-8/26.04.2018 г. – Стефан Методиев, гр. Петрич, за това, че е извършил трансграничен превоз на неопасни отпадъци, като не са спазени изискванията относно превоза на отпадъци по чл. 18, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (Регламента), а именно превозът на отпадъците е извършен без да е придружен от Приложение VІІ (Анекс VІІ), за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева по реда на ЗУО.
ЗЗЧВ:
4. НП №1-06/20.04.2018 г. – Илиян Личев, гр. Благоевград, за това, че в качеството му на управител на „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград не е изпълнил дадено по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), предписание за извършване на собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 лева по реда на ЗЧАВ .

През месеца с наказателно постановление е наложена една еднократна месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

1. С НП № С-02-06/19.04.2018 г. е наложена е санкция на ЕТ „Ганка Танева-Марика Танева”, гр. Петрич, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с вредни вещества - „въглероден оксид“ от котел тип „Bruna“, с изградена предкамера за изгаряне на твърдо гориво (дърва), с топлинна мощност 3.0 MW. Размер на санкцията - 35,00 лв. за периода 01.01.2017 г. до 13.11.2017 г.

През месеца със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

1. Със Заповед № С-01-06-1/19.04.2018 г. е отменена текущата месечна санкция на ЕТ „Меил Комерс-Илиян Тодоров”, гр. Кресна, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества - прах, изпускан от две изпускащи устройства: изпускащо устройство (К1)- комин след барабанна сушилня с директен кон-такт и въздуховод (К2) от мелница за дребно смилане към инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Кресна, ул. „Солунска“ №12, считано от 16.08.2016 г. Издаденото НП №С-01-06/04.08.2016 г. е обжалвано пред РС- Сандански. Същото е потвърдено с Решение №3450/23.10.2017 г. на РС - Сандански, което решение на съда е оставено в сила с Решение №337/22.02.2018 г. на Административен съд гр. Благоевград. Т.е. наказателното постановление е влязло в законна сила на 22.02.2018 г.

През периода със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е приложена една принудителна административна мярка по реда на ЗУО:

1. Заповед №141/26.04.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка за екологосъобразно третиране на отпадъци във връзка с установен от служители на ГПУ – Петрич незаконен превоз на неопасни отпадъци от Р. Гърция към Р. България, извършен от Стефан Методиев от гр. Петрич.