Съдържание

Посетители

В момента има 281  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м.януари - м.февруари 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари - м. февруари 2020 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
21 38 4 0 0 3 2400 0,0 1 8,50 1512,02 0
38 59 2 0 0 3 3100 2438,89 4 1689,0 2303,18 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец януари и месец февруари 2020 г. са извършени общо 97 бр. проверки на 59 бр. обекта, съставени са 6 бр. АУАН и са издадени 6 бр. НП с общ размер 5500 лв.
- януари 2020 г. са извършени 38 бр. проверки на 21 бр. обекта, съставени са 4 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП в размер на 2400 лв.
- февруари 2020 г. са извършени 59 бр. проверки на 38 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП в размер на 3100 лв.
През двата месеца са извършени общо 35 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. за изпълнение на предписания;
- 15 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. по заповед на Министъра на околната среда и водите;
- 2 бр. във връзка с прокурорско разпореждане.
- 7 бр. за налагане на санкции;
- 1 бр. по изпълнение на договор с ПУДООС;
- 1 бр. по писмо на БД ЗБР;
- 1 бр. по писмо но ОА;
- 1 бр. по заявление в ИАОС;
- 1 бр. нов обект извън плана за контролна дейност;

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
През периода са извършени 15 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:
o Във връзка с постъпила жалба от РЗИ – Благоевград е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ – Благоевград, БДЗБР и Община Кресна. Установено е, че за отпадъчните води, които се формират от обект „Обществена баня“ - с. Ощава няма изградена водоплътна изгребна яма. Имайки предвид разпоредбите на ЗУТ, от РИОСВ – Благоевград е изпратено писмо до Община Кресна за предприемете на неотложни действия за прекратяване на замърсяването на дерето в законоустановения срок.
o Във връзка със сигнал относно замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица с теч от тръба на заведение „Грил хаус“ е извършена незабавна проверка на обекта. Дадени са две предписания за преустановяване на теча и замърсяването на участъка от р. Благоевградска Бистрица. Извършен е последващ контрол на обекта. Предписанията са изпълнени.
o Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на река Мелнишка е извършена проверка на цех за преработка на отпадъчни пластмаси - с. Капатово, община Петрич, експлоатиран от „Екорепласт“ - гр. София
o При проверката е установено, че пречиствателните съоръжения са със запълнен обем, като част от дребните пластмасови изрезки заедно с отпадъчните води постъпват във водоприемника р. Мелнишка, въпреки допълнително поставените сита за улавянето им. При направения обход и по двата бряга на реката не е установено отлагане на пластмасови изрезки. От Регионална лаборатория- Благоевград е извършено пробовземане на отпадъчни води. Резултатите от извършените анализи показват отклонение от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по заложените в Разрешителното за заустване показатели за контрол. Във връзка с неспазването на ИЕО от страна на РИОСВ-Благоевград ще бъдат предприети съответните административно - наказателни мерки.
o Във връзка с постъпил сигнал относно обгазяване но квартал „Старо Струмско“, гр. Благоевград от дейността на Цех за производство на пелети, находящ се в гр. Благоевград, местност „Каменяко“, е извършена незабавна проверка на 17.01. в 19.00 часа. В момента на проверката инсталацията за производство на пелети работи, като газовете отделяни в атмосферния въздух от барабанната сушилня с директен контакт за сушене на дървесен чипс са видимо светли. Цехът за производство на пелети извършва производствена дейност от средата на м. ноември 2019 г. В РИОСВ- Благоевград са представени резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от барабанна сушилня с директен контакт. Няма нарушени норми за допустими емисии по показатели прахообразни вещества и органични вещества, определени като общ въглерод, регламентирани в чл. 62 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). При проверката е установено, че раздробеният чипс се съхранява под навес- няма изградени стени и прегради за ограничаване на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. На дружеството е поставено предписание, относно предприемане на действия (изграждане на плътна ограда), с цел недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.
o Във връзка с подадена до омбудсмана на Република България жалба срещу дейността на цех за производство на пелети, разположен в близост до курортната част на с. Огняново, общ. Гърмен е извършена проверка и контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. За получени резултати показващи превишение на НДЕ по показател „прахообразни вещества“ на дружеството ще бъде наложена текуща месечна санкция, по реда на чл. 69 от ЗООС. При проверката е установено нарушение по Закона за защита от шума в околната среда - неспазване на честотата за провеждане на СПИ за шум, за което на дружеството е съставен АУАН.
o Във връзка с постъпил от МОСВ сигнал за изхвърлени чували с неясно съдържание в река Струма при моста на разклона за с. Ощава, общ. Кресна е извършена незабавна проверка. При проверката са установени замърсявания на прилежащите територии на реката и в самото корито. За констатираните замърсявания е дадено предписание на кмет на общината за почистване на същите. С писмо са уведомени областния управител на област Благоевград и директора на регионална дирекция „ПБ ЗН“ за запознаване с проблема и предприемане на действия по компетентност, във връзка с изхвърлените в реката чували. С писмо, РИОСВ – Благоевград е уведомена от страна на община Кресна за предприетите действия по почистване на описаните замърсявания. При последваща проверка се констатира, че замърсяванията в прилежащата територия на реката са почистени.
o Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка на общинско депо за неопасни отпадъци с преустановена експлоатация гр. Симитли, относно нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на депото. При проверката на място са констатирани замърсявания на територията на депото и в близост до него. За констатираното е дадено предписание на кмета на общината за почистване на замърсяванията в района на депото.
o Във връзка с постъпил чрез МОСВ относно трансгранично замърсяване на езерото „Керкини“ в Република Гърци, през месеците януари и февруари са извършени обходи и оглед на поречията на река Струма и нейни притоци на територията на общините Благоевград, Симитли и Кресна. При проверките са установени замърсявания в обхвата на реките, за което са дадени предписания на кметовете за почистването им със поставени срокове.
o Извършени са и проверки във връзка с постъпили сигнали за нерегламентирани замърсявания на територията на общ. Разлог. За констатираните при проверката на място замърсявания е дадено предписание на кмета на общината със определен срок. При извършения оглед на терен е констатирано почистване на замърсени терени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

През месец януари са извършени 19 съвместни проверки с МВР и ДАНС на площадки за дейности с отпадъци, във връзка с извършване на дейност по регламент ЕО 1013/2006. Извършени са и 3 бр. проверки във връзка със Заповед № РД-964/20.12.2019 г. относно внос на пластмасови отпадъци.
През месец февруари е извършена извънредна проверка по искане на Района прокуратура на „Рубин – 08“ ООД – гр. Благоевград.
През месец януари и месец февруари 2020 г. са съставени 6 бр. АУАН, како следва:
1. АУАН № 1-22/09.01.2020 г. - Ц. М. - за превърната от лицето ливада в обработваема земя в нарушение на забраната установена в Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0002099 “Кочериново“ за опазване на дивите птици, т.е. за нарушение на чл. 124, ал. 1 във вр. с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.
2. АУАН № 2-22/24.01.2020 г. - В. З. - за превърнато от лицето част от пасище в обработваема земя в нарушение на забраната установена в Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0002098 “Рупите“ за опазване на дивите птици, т.е. за нарушение на чл. 124, ал. 1 във вр. с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.
3. АУАН № 1-25/8.1.2020 г. "Алфа коттон" ООД, общ. Петрич, с. Марикостиново, ул. "Екзарх Йосиф" № 2А – на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. I-во във връзка с чл. 29, ал. 2, предложение III-то от ЗУО.
4. АУАН №1-24/ 14.1.2020 г. на “СИНА-СТИЛ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев – чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. I-во във връзка с чл. 29, ал. 2, предложение ІІI-то от ЗУО.
5. АУАН № 1-20/28.02.2020 г. на „Джи Ти Ай – Компютри“ ЕООД, гр. София (цех за производство на пелети в с. Огняново, общ. Гърмен), за нарушение на чл. 11, т. 6 от Закона за защита от шума в околната среда.
6. Акт № 01-03/21.02.20220 г. на К. Г. - на основание чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда за неизпълнение на предписание.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. януари 2020 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №1-14/20.01.2020 г. – “Т.А.Д. - 05“ ООД, с. Първомай, с което е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по реда на ЗУО, за водена от страна на дружеството невярна отчетност на отпадъците, които са образувани от дейността на шивашки цех, експлоатиран от него.
ЗЧАВ:
2. НП №2-06/29.01.2020 г. – М.Т., гр. София, не е изпълнил предписание дадено по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), за провеждане на собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева по реда на ЗЧАВ.
ЗБР:
3. НП № № 3-22/24.01.2020 г. - Б. Н. - в нарушение на забраната установена в Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0002098 “Рупите“ за опазване на дивите птици, е превърнал стопанисвана от него ливада в обработваема земя, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. по ЗБР.

През м. февруари 2020 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления, както следва:
ЗВ:
1. НП 5-11/14.02.2020 г. – „Грома Холд“ ЕООД, с Бело поле, общ. Благоевград -дружеството ползва воден обект – р. Струма в отклонение на предвидените условия - не поддържа пречиствателното съоръжение в нормално техническо и експлоатационно състояние, което условие е поставено в притежавано от него Разрешително за заустване на отпадъчни води. За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 лв. по Закона за водите.
2. НП №3-11/19.02.2020 г. – „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лв. по реда на ЗВ, за нарушение на ИЕО определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води.

ЗБР:
3. НП № № 1-22/14.02.2020 г. - Р. М. - в нарушение на забраната установена в Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, с която е обявена Защитена зона BG0002099 “Кочериново“ за опазване на дивите птици, е превърнал стопанисвани от него ливади в обработваеми земи, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. по ЗБР.
С НП и заповеди на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени, изменени и отменени санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:
- С НП № С-01-20/27.01.2020 г. на „Ууд Мастер” ООД, гр. София, е наложена текущата месечна санкция в размер на 8,50 лв./месец, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“, въз основа на резултати от проведени СПИ.
- С НП № С-1-10/12.02.2020 г., на „Карлсберг България“ АД - гр. София е наложена еднократна санкция в размер на 821 лева, за заустване в градската канализационна система на гр. Благоевград на отпадъчни води, в нарушение на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води определени в КР № 477-НО/2013 г., за обект „Пивоварна Благоевград“
- Със Заповед № С-04-06-2/13.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Петрич“ е отменена текуща месечна санкция, поради увеличаване на замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид над допустимите норми при работа на Газотурбинни компресорни агрегати №1 и №2 (ГТКА №1 и ГТКА №2), в сравнение с проведени предходни СПИ през 2017 г.
- С НП № С-01-06/14.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Петрич“ е наложена текуща месечна санкция, за замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид над допустимите норми при работа на Газотурбинни компресорни агрегати №1 и №2 (ГТКА №1 и ГТКА №2), в размер на 554.00 лв.
- С НП № С-2-10/17.02.2020 г. е наложена текуща месечна санкция, в размер на 128 лв. на „Евро мийт енд милк“ ЕООД - Благоевград – обект кланица, месопреработка, млекопреработка и кравеферма“ - гр. Кочериново, за нарушаване на ИЕО, заложени в разрешително за заустване № 43740011/27.07.2015 г., издадено от БД ЗБР.
- Със Заповед № С-01-06-4/27.02.2020 г. на „Съни- Тера 2007“ АД е намалена текуща месечна санкция, поради измерени нови, по- ниски стойности на НДЕ по показател прахообразни вещества от два броя изпускащи устройства след циклонна сушилня с индиректен контакт към инсталация за производство на пелети, находяща се в местност „Орловец“, земл. на с. Крупник, общ. Симитли. Санкцията е намалена на 186.00 лв./месец.