Съдържание

Посетители

В момента има 243  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. април 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.април 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
55 76 5 0 0 2 4000 0 1 78,00 789,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

През месец април 2021 г. са извършени общо 76 бр. проверки на 55 бр. обекта. Съставени са 5 броя АУАН и са издадени 2 броя НП с общ размер 4000 лв.
През месеца са извършени общо 27 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 11 бр. по писмо от МОСВ;
- 4 бр. последващи проверки;
- 1 бр. за санкция;
- 1 бр. за установяване на АН;
- 2 бр. СПИ;
- 2 бр. ДПК;
- 2 бр. по публикации в медиите;
- 1 бр. контрол по условия в разрешително.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по писма на МОСВ;
- Проверки за чистота на населените места;
- Последващи проверки;
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:
През м. април е осъществен текущ и последващ контрол на чистотата на населените места, в т.ч.

Община Петрич: във връзка с постъпил сигнал за нерегламентирани замърсявания в землището на с. Беласица, общ. Петрич е извършена проверка на място. Установено е, че терените са замърсени със смесени битови и строителни отпадъци. На кмета на общината е поставено предписание за почистването им, като отпадъците се насочат за обезвреждане на РДНО - Петрич. Срокът за изпълнение на предписанието е едномесечен, т. к. замърсените терени са трудно достъпни за почистващата техника. След изтичането му ще бъде извършена последваща проверка.
Извършена е и последваща проверка по изпълнение на дадени предписания за почистване на други нерегламентирани замърсявания в община Петрич - с. Първомай, с. Кавракирово, с. Михнево. Замърсените терени са почистени, като са представени и кантарни бележки, удостоверяващи постъпването на отпадъците за обезвреждане на РДНО.
Община Разлог: извършена е проверка по изпълнение на предписание, дадено за почистване на замърсен терен, прилежащ към р. Места, землище на с. Елешница, община Разлог. Предписанието е изпълнено.
Община Якоруда и Община Белица: По публикации в социалните медии за замърсяване на р. Места са извършени проверки на територията на общините Якоруда и Белица. За почистване на констатираните замърсявания са дадени предписания на кметовете на общините за почистване на замърсените участъци.

Извършена е една проверка по писмо на МОСВ на лице, задължено по чл. 59 от ЗУО. На лица, пускащи на пазара опаковани стоки са извършени и 5 бр. планови проверки.
Във връзка с изпълнението на рекултивацията на депо с преустановена експлоатация в землището на с. Бараково, общ. Кочериново е извършена една проверка за установяване на напредъка по реализация на проекта.
За спазване на изискването на чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.,)., са извършени 4 бр. проверки, като на нарушителите са изпратени покани за съставяне на АУАН.
Във връзка с постъпила жалба в РИОСВ - Благоевград, касаеща проблеми с дейността на животновъден обект – ферма за отглеждане на кози в УПИ I-170, кв. 27а по плана на с. Бураново, община Кочериново, собственост на Владислав Кирилов Чамишки е извършена съвместна проверка от експерти от РИОСВ – Благоевград, представители на ОДБХ – Кюстендил и Община Кочериново, за която съставен КП № 24-11/23.04.2021 г. по описа на РИОСВ-Благоевград. При проверката е установено е, че животновъдния обект е регистриран с Удостоверение на ОДБХ – Кюстендил. Почистването на фермата се извършва на сухо, два пъти годишно, като торовата маса се изнася и се ползва за наторяване на земеделски имоти, обработвани от собственика. Няма депонирана торова маса извън територията на фермата. За дъждовните води от покривните конструкции на жилищната и селскостопанската сгради няма създадена система за отводняване, събиране и отвеждане, и същите се изливат свободно върху откритата площадка към фермата. За отводняване на откритата площадка е изведена пластмасова тръба, която отвежда отпадъчните води в дере, преминаващо в близост до имота. От страна на РИОСВ- Благоевград на собственика на обекта е дадено предписание за премахване на тръбата, която отвежда водите до дерето, като се намери друго техническо решение за отводняване и отвеждане на отпадъчните води. Констатираното заустване на отпадъчните води от обекта е в противоречие с разпоредбите на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново. Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от кмета на общината и в тази връзка кметът на Община Кочериново е сезиран за предприемане на съответните законови мерки, както по установеното несъответствие, така и последващи такива за спазване на изискванията на цитираната наредба при функциониране на животновъдния обект. Следва да предприемете съответните законови мерки, както по установеното несъответствие, така и последващи такива за спазване на изискванията на цитираната наредба при функциониране на животновъдния обект.

През месец април 2021 г. са съставени 4 броя АУАН и издаден един отказа да се образува наказателно производство както следва:

1. АУАН № 3-20/26.04.2020 г. на „България Холидейз“ ООД, гр. Разлог, „Пирин Голф Хител и СПА“, находящ се в землището на гр. Разлог, м. „Църнако“, за нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм и доп.) и във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г., с изм. и доп). В срок до 15.02.2021 г. дружеството не е представило в РИОСВ – Благоевград годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., съгласно чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.
2. АУАН № 4-20/27.04.2020 г. на „Месомания Трейд“ ООД, с. Мусомище, общ. Гоце Делчев, Месопреработвателно предприятие, находящо се в Бивш стопански двор на с. Мусомище, за нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм и доп.) и във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г., с изм. и доп), както и чл. 11 и чл.13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.). В срок до 15.02.2021 г. дружеството не е представило в РИОСВ – Благоевград годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове и озонразрушаващите вещества за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., съгласно чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. и чл. 13 Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009.
3. АУАН №3-06/26.04.2020 г. на „ДЕКОВИС“ ООД, гр. Благоевград, Месопреработвателно предприятие, за нарушение на чл. 34и, ал. 18, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.) във връзка с чл. 4, параграф 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент- като оператор на оборудване съдържащо над 50 тона СО2 еквивалент, дружеството не е осигурило (извършило) проверки за течове на стационарното климатично, хладилно и термопомпено оборудване съгласно изискванията на чл. 4, параграф 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
4. АУАН №4-06/26.04.2020 г. на „ДЕКОВИС“ ООД, гр. Благоевград, Месопреработвателно предприятие, за нарушение на чл. 34и, ал. 18, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.) във връзка с чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент- като оператор на оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, дружеството не е осигурило (извършило) проверки за течове на стационарното хладилно оборудване съгласно изискванията на чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
5. АУАН № 3-24/26.04.2021 г. на „Палетен 24-Балкан“ ЕООД, гр. Пловдив за нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци – чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. І-во във връзка са чл. 29, ал. 2, предл. ІІІ-то от ЗУО.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През месец Април 2021 г. са издадени две наказателни постановления, както следва:
ЗУО:
1. НП №3-14/23.04.2021 г. – ЕТ „Иван Трендафилов“ – гр. Кресна, за това че води невярна отчетност на отпадъците транспортирани (събирани и транспортирани) на територията на община Кресна, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
ЗВ:
2. НП № 6-11/09.04.2021 г. – Община Симитли, за това, че ползва повърхностен воден обект - р. Крупнишка без необходимото за това основание - не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, за което нарушение на Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

С НП № С-3-11/27.04.2021 г., на Община Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 78,00 (седемдесет и осем) лева за заустване на отпадъчни води в Пункт 2 - на изход ПСИВ, при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени с условие 10.1.2.1. (Таблица10.1.2.1) в Комплексно разрешително № 573-НО/2019г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на Община Благоевград, за обект „Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап “, по показатели БПК5, ХПК, Азот нитритен и Азот нитратен