Съдържание

Посетители

В момента има 285  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. юли 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юли 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
48 67 6 1 0 7 11800 0 0 0 4410,80 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2021 г. са извършени общо 67 бр. проверки на 48 бр. обекта. Съставени са 6 броя АУАН и са издадени 7 броя НП с общ размер 11800 лв.
През месеца са извършени общо 13 бр. извънредни проверки, в това число:
- 8 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. последващи проверки;
- 1 бр. за санкция;
- 1 бр. по писмо от МОСВ;
- 1 бр. за правно действие на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки за чистота на населените места.
- Последващи проверки.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

През месеца е осъществен текущ контрол за чистотата на населените места на територията на четири общини - Якоруда, Симитли, Струмяни и Благоевград, както и на РПС-Благоевград, ОПУ-Благоевград за нерегламентирани замърсявания, като са дадени предписания за почистване на установените замърсявания. За изпълнение на предписанията ще бъдат извършени последващи проверки.
Издадени са решения за 8 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и решение за отпускане на средства на Община Разлог за строително-монтажни работи за изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог.
При извършена на 06.07.2021 г. проверка на „Екогруптранс-2“ ООД, с. Копривлен, общ. Хаджидимово е установено неначисляване и невнасяне на дължимата по чл. 59, ал. 1 от ЗУО такса. Дадено е предписание за представяне в РИОСВ-Благоевград на месечни справки-декларации и документи за внесена към ПУДОС продуктова такса.
Извършена е проверка на РДНО - Сандански за общините Сандански, Струмяни и Кресна - КР №292-НО/2008 г. Не са констатирани нарушения.

 • Във връзка с постъпил на 19.07.2021 г. сигнал на „зелен телефон“ в РИОСВ- Благоевград, за замърсяване на атмосферния въздух в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ с прахови емисии, вследствие от ремонт на път ІІІ.1006 е извършена незабавна проверка на място. Сигналът е основателен. Извършва се превантивен ремонт път ІІІ.1006 с обща дължина 19 км. Към момента е положен слой фина фракция от инертен материал и бетон, преди полагане на асфалтов пласт. В участъка е ограничена скоростта на движение на МПС, но същото не е спряно, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Към момента на проверката се извършва оросяване на участъка от водоноска с отличителни знаци (надписи) „Грома холд“. Ремонтът се извършва от ДЗЗД „Пътно поддържане област Благоевград 2018“, с. Бело поле, общ. Благоевград, производствена база „Грома Холд“. От Областно пътно управление – Благоевград е представено писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. №53-00-7093/19.07.2021 г., съгласно което се преустановяват всички ремонтни дейности, които се изпълняват на територията на ОПУ – Благоевград до второ нареждане. Изпратено е писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ за предприемане на действия по компетентност, с цел ограничаване на неорганизираните прахови емисии в атмосферния въздух.
 • Във връзка с постъпил на 26.07.2021 г. сигнал на зелен телефон на РИОСВ – Благоевград за запрашаване на атмосферния въздух от дейността на цех за производство на пелети, находящ се в местност „Каменяко“ в ПИ с идентификатор 04279.106.23 по КККР на гр. Благоевград, експлоатиран от „Калър Бокс“ ЕООД, е извършена незабавна проверка. Установено е, че е допуснато прахово замърсяване, вследствие нарушение целостта на въздуховода, отвеждащ емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, след барабанната сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети. В хода на проверката производствената дейност е преустановена, като на дружеството е дадено предписание да не се извършват производствени дейности до отстраняване повредата на въздуховода. Предвид бездейсвието на оператора на цеха за производство на пелети до момента на проверката от наша страна, във връзка с допуснатото замърсяване на атмосферния въздух с неорганизирани прахови емисии, на управителя на „Калър Бокс“ ЕООД е връчена покана на съставяне на АУАН.
 • По постъпил сигнал за помътняване на водите на р. Градевска в района на кв. Ораново, гр. Симитли е извършена проверка съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ - Благоевград, за която е съставен КП №37-11/07.07.2021 г. Сигналът е основателен. Визуално се констатирано помътняване на реката, като не е установен брегови точков източник на замърсяване. Резултатите от полевите измервания, както и тези от последващото изпитване на взетите 2 бр. проби от обследвания участък р. Градевска, са предоставени на БД ЗБР за анализ по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води.
 • Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на р. Струма в района на производствената база на „Грома Холд“ е извършена проверка на обект „ТМСИ и Асфалтова база“ и обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория”, за която е съставен КП №38-11/09.07.2021 г. Сигналът е основателен. Установено е помътняване на реката. Взети са проби. Във връзка с резултатите от изпитване и констатираното неспазване на ИЕО по показател Неразтворени вещества, определени в издаденото разрешително за обект „ТМСИ и Ас-фалтова база“ е съставен АУАН №5-11/29.07.2021 г. За нарушение на ИЕО по показатели Активна реакция и Неразтворени вещества за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория” е съставен КП № 43-11/29.07.2021 г. по реда на чл.69 от ЗООС за налагане на текуща месечна санкция. За неизпълнение на предписания, дадени от РИОСВ-Благоевград при предходна проверка на обект „ТМСИ и Асфалтова база“ на дружеството е съставен АУАН № 4-11/29.07.2021 г.
 • Във връзка с постъпил сигнал за помътняване на водите на р. Струма в района на моста за с. Крупник и с. Брежани е извършена проверка на място. Не е установено замърсяване на реката. Извършени са проверки на 2 бр. ТМСИ, като и на двете площадки не се извършва дейност по промиване на инертен материал. Дружества, екслоатиращи двете ТМСИ изпълняват условията в издадените им Разрешителни за заустване.
 • Извършена е проверка по постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Златарица при вливане в р. Места. При направения оглед на около 100 м преди вливане на р. Златарица в р. Места визуално се установява замърсяване на реката. При направения обход на реката в урбанизирана територия на с. Елешница е идентифицирано незаконно заустване на отпадъчни води на изход от бетонов колектор (десен бряг на р. Златарица), който зауства смесен поток битови отпадъчни води от канализационната мрежа на горната част на населеното място и водите, които се формират от дейността на плувен басейн, находящ се в населеното място. Цитираният поток отпадъчни води не попада в обхвата на разрешеното ползване, съгласно Разрешително за заустване №43110167/14.02.2017 г., издадено на община Разлог от директора на БД „ЗБР“. Взети са еднократни проби отпадъчни води в двата пункта, определени с цитираното Разрешително, както и на изход бетоновия колектор. Резултатите от изпитване показват неспазване на ИЕО по показатели БПК5, ХПК и НРВ за отпадъчните води, които се заустват на изход от Канализационен колектор №2. ИЕО са определени съгласно Приложение № 3 към чл.11, ал.3 на Наредба № 6/2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и са за пречистени отпадъчни води. Резултатите от полевите измервания, както и резултатите от за последващото изпитване са предоставени на БД ЗБР за анализ по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Река Златарица в цитирания участък е пункт от НСМОС, съгласно Заповед № РД-502/09.06.2021 г. на министъра на ОСВ. Във връзка с установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни води са предприети съответните административнонаказателни мерки - изпратена покана за съставяне на АУАН.

През месец юли служители на РИОСВ – Благоевград се участвали в шест комисии за установяване на щети от мечка. Постъпили са 8 броя сигнали за ранени или бедстващи животни – 6 броя щъркели, сова и кълвач, за които са предприети необходимите действия, в зависимост от състоянието им – изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора, настанени в Зоопарк - гр. Благоевград и др.

АУАН
През месец Юли 2021 г. са съставени 6 /шест/ броя АУАН, както следва:

 1. АУАН №9-25/15.07.2021 г. на Димитър Петров Бръчков – кмет на община Петрич – отговорно лице по - чл. 151, ал. 1, т. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.);
 2. АУАН №3-11/16.07.2021 г. на кмета на Община Гърмен - за експлоатация на обект „Канализационна система на с. Дебрен“ без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено по реда на Закона за водите (нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ);
 3. АУАН №4-11/29.07.2021 г. на „Грома холд“ ЕООД - за нарушен чл. 166, ал.3 от ЗООС - неизпълнение на предписания, дадени при предходна проверка на обект „ТМСИ и Асфалтова база“;
 4.  АУАН №5-11/29.07.2021 г. на „Грома холд“ ЕООД – за констатираното неспазване на ИЕО по показател „Неразтворени вещества“, определени в издаденото Разрешително за заустване № 43120067/26.09.2016 г. за обект „ТМСИ и Асфалтова база“ - нарушен чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ;
 5. АУАН №2-22/13.07.2021 г. срещу С.Б.Д. за нарушение на разпоредбите на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се косене на ливади, попадащи в границите на Защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, преди 1 юли 2021 година, в нарушение на забраната, въведена с т. 5.4. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитената зона;
 6. АУАН №3-22/13.07.2021 г. срещу С.Г.П. за нарушение на разпоредбите на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се косене на ливади, попадащи в границите на Защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, преди 1 юли 2021 година, в нарушение на забраната, въведена с т. 5.4. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитената зона.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. юли 2021 г. са издадени 7 /седем/ наказателни постановления, както следва:
ЗУО:
1. НП №3-25/07.07.2021 г., издадено срещу Г.К., в качеството му на кмет на Община Рила, за това, че не е изпълнил предписание дадено по реда на чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева.
2. НП №7-25/09.07.2021 г., издадено срещу С.Г., гр. Благоевград, за това, че в нарушение на забраната по чл. 29, ал. 2 от ЗУО е изхвърлило битови отпадъци на неразрешено за това места, за което деяние е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 лева.
3. НП №5-25/09.07.2021 г., издадено срещу ЕТ „Румен Гюльов“ – гр. Гоце Делчев, за извършена от търговеца дейност по съхраняване на ИУМПС на неразрешено за това място, с което е осъществило състава на чл. 143, ал. 1, т. 1 от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева.
4. НП №1-14/09.07.2021 г., издадено срещу „Грийн хаус Сандански“ ЕООД, гр. Сандански, за извършване на дейност по съхраняване на неопасни отпадъци на неразрешено за това място, с което деяние е осъществило състава на чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУО извършена от търговеца дейност по съхраняване на ИУМПС на неразрешено за това място, с което е осъществило състава на чл. 143, ал. 1, т. 1 от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева.
ЗВ:
5. НП №1-11/05.07.2021 г., издадено срещу Община Благоевград, за това, че във връзка с притежавано от общината разрешително за заустване на отпадъчни води от „Канализационна система на с. Селище“, не е изпълнила задължението си за месец април на 2021 г. да извърши собствен мониторинг на количеството на отпадъчните води и концентрацията на емитираните замърсители. С това деяние е осъществен състава на чл. 200, ал. 1, т. 29, вр. чл. 174, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), за което с НП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
6. НП №2-11/05.07.2021 г., издадено срещу Община Благоевград, за това, че в качеството си на титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води за обект „Канализационна система на с. Селище“, не е представила в срок в РИОСВ доклад за отчетната 2020 г. С това деяние е осъществен състава на чл. 200, ал. 1, т. 43 от Закона за водите, за което с НП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

ЗЧАВ:
7. НП № 2-06/06.07.2021 г., издадено срещу „Топлофикация Петрич“ ЕАД, гр. Петрич, в рамките на две последователни календарни години не е извършило емисионен контрол – СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на експлоатирани от дружеството два броя ТЕЦ-ли. С НП е наложена имуществена санкция в общ размер на 4 000 лева.


По реда на чл. 69 от ЗООС

- Със Заповед №С-04-06-1/07.07.2021 г. на „Калър бокс” ЕООД, гр. Благоевград, е отменена текуща месечна санкция в размер на 94.00 лв., считано от 14.06.2021 г., поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“ над допустимите норми от два броя изпускащи устройства (К1 след барабанна сушилня с директен контакт и К2 след чукова мелница за раздробяване на изсушения материал) към инсталация за производство на пелети в резултат на проведени собствени периодични измервания.

През месец Юли няма наложени ПАМ.