Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. май 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. май 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец май, 2022 г. са извършени общо 91 бр. проверки на 71 бр. обекта. Съставени са 9 бр. АУАН. Издадени са 3 бр. НП на обща стойност 5100 лв. Сключени са 3 бр. споразумения с нарушители на стойност 9870 лв.
През месеца са извършени общо 25 бр. извънредни проверки, в това число:
- 13 бр. по документи;
- 4 бр. по писма от МОСВ;
- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. последващи проверки;
- 3 бр. други.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по разпореждане от МОСВ.
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

• Във връзка с постъпила жалба за замърсяване на водохващане за питейна вода от животновъден обект в с. Обел, общ. Благоевград е извършена съвместна проверка с БДЗБР и представители на Община Благоевград. Към момента на проверката не е установено заустване на отпадъчни води от животновъдния обект. На разстояние около 280 м. под обекта в дере е изградена бетонова каптажна шахта за питейно-битово водоснабдяване на две махали на с. Обел, общ. Благоевград - Крайковска и Йовановска. По време на проверката дренажните води под шахтата и водите по дерето са видимо бистри и чисти, не са открити следи от замърсяване с отпадъчни води. Относно спазването на изискванията за ветеринарномедицинските изисквания при функциониране на обекта, в т. ч. съхранението на оборския тор, както и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Благоевград са сигнализирани съответните компетентни органи.
• Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Санданска Бистрица, от която се пълнят басейните на рибовъдно стопанство, е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР и РЛ – Благоевград. По време на проверката е направен обход в участъка на водохващането за нуждите на пъстървовото стопанство, изградено на левия бряг на р. Санданска Бистрица и е установено, че водите са видимо чисти и бистри. Също така е направен обход и участък на р. Тремошница (десен приток на р. Санданска Бистрица), от МВЕЦ „Арнаут дере“ до изграденото водовземно съоръжение, при който е установено, че през централата не преминават водни количества. На вход на задбаражното езеро от реката постъпват чисти повърхностни води, които се акумулират в него. Събраните в езерото води са видимо мътни. На място са проведени полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород в две точки - р. Тремощница (Арнаут дере) при водохващането за МВЕЦ „Арнаут дере“ и една след изтичалото на ВЕЦ. След влизане на централата в работен режим в двете точки са взети проби повърхностни води за физикохимичен анализ, като резултатите от проведените изпитвания все още не са готови.
• Във връзка с постъпил сигнал за силна миризма и бели води на поток (р. Жълтата вода) при с. Левуново, идващ от с. Хотово е извършена съвместна проверка с БДЗБР. При проверката е направен оглед и обход на р. Жълтата вода. При мост до хигиенна (обществена) баня в с. Хотово – водите са видимо бистри и без мирис. На изход от обществената баня водите, постъпват в утаителна бетонова шахта и след около 15 м видимо бистри се вливат в р. Жълтата вода. При мост на вход на с. Левуново, общ. Сандански с дължина от около 150 м в посока срещу течението на реката – протичащите води са видимо оцветени в бяло и с характерен мирис на сероводород. Не се установява евентуален брегови източник на замърсяване. Коритото на реката е обрасло с гъста дървесна и храстовидна растителност, респ. достъпът и видимостта са ограничени. От РЛ – Благоевград са проведени полеви измерения на основните физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород и е извършено пробозвемане на повърхностни води при двата моста, като резултатите от проведените изпитвания все още не са готови.
• Във връзка с писмо на МОСВ са извършени 2 бр. проверки на площадки за третиране на отпадъци, при които не са констатирани нарушения.
• Извършена е проверка на депо за неопасни отпадъци с преустановена експлоатация на община Кочериново по изпълнение на дадено предписание. При проверката е установено неизпълнение на предписанието, за което е изпратена покана за съставяне на АУАН.
• По самосезиране е извършена една проверка на Община Рила за замърсяване на терен с битови, строителни и биоразградими отпадъци, за което е изпратена покана за съставяне на АУАН.
• През месеца са издадени 14 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци, в т.ч. 9 бр. за изменение и допълнение.

През месец Май 2022 г. са съставени 9 броя АУАН както следва:

1. АУАН №04-11/09.05.2022 г. на Община Петрич за неизпълнение на законовите задължения за поддържане в техническа и експлоатационна изправност въведената в редовна експлоатация Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Михнево, на Община Петрич, в нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 43 от ЗВ, във връзка с чл. 126, ал. 1 от ЗВ.
2. АУАН №5-11/23.05.2022 г. на експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД - гр. Благоевград за заустване на отпадъчни води в р. Места на изход от КС на с. Юруково при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), съгласно издадено Разрешително за заустване №43110130/23.07.2014 г., продължено с Решение №ПО-01-107/07.10.2020 г., в нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ, във връзка с чл. 48, ал. 4 от ЗВ, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба №2/08.06.2011 г.).
3. АУАН №1-10/13.05.2022 г. на Община Сандански за заустване на отпадъчни води на изход от КК2 на с. Плоски в дере в отклонение на ИЕО, определени в Разрешително за заустване №43740012/14.09.2016 г., в нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ, във връзка с чл. 48, ал. 3 от ЗВ, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г.
4. АУАН №2-10/13.05.2022 г. на Община Сандански за заустване на отпадъчни води на изход от КК №2 на с. Катунци в р. Златолистки поток в отклонение на ИЕО, определени в Разрешително за заустване №43110128/30.05.2014 г., продължено с Решение №ПО-01-89/24.06.2020 г., в нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ, във връзка с чл. 48, ал. 3 от ЗВ, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г.
5. АУАН №3-10/30.05.2022 г. на Община Петрич за заустване на отпадъчни води на изход от КК на с. Михнево в р. Струмешница в отклонение на ИЕО, определени в Разрешително за заустване №43110142/05.06.2015 г. в нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ във връзка с чл. 48, ал. 3 от ЗВ, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г.
6. АУАН №4-10/30.05.2022 г. на Община Петрич за заустване на отпадъчни води от КК на с. Първомай в р. Струмешница в отклонение на ИЕО, определени в Разрешително за заустване №43110195/05.11.2020 г., в нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ, във връзка с чл. 48, ал. 3 от ЗВ, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г.
7. АУАН №5-10/30.05.2022 г. на Община Петрич за заустване на отпадъчни води на изход от КК на гр. Петрич в р. Струмешница, в отклонение на ИЕО, определени в Разрешително за заустване №43110111/31.07.2012 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-112/13.09.2018 г., в нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ във връзка с чл. 48, ал. 3 от ЗВ, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г.
8. АУАН №1-20/13.05.2022 г. на „Булгарконсерв Рупите“ ООД, с. Рупите, общ. Петрич за непредставяне в срок на годишен отчет за флуорсъдържащите парникови газове за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно чл. 36 от Наредба № 1/2017 г., в нарушение на чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредба №1/2017 г.
9. АУАН №07-03/13.05.2022 г. на кмета на Община Хаджидимово за непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, вследствие на което са образувани незаконни сметища - чл. 151, ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците.

През месец май, 2022 г. са сключени 3 броя споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, както следва:

1. Споразумение №1-22-1/17.05.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №1-22/2022 г. между наказващия орган и лицето И.Ш., образувано за осъществен състав на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, с което е наложена глоба в размер на 70 лева.
2. Споразумение №1-25-2/17.05.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №1-25/2022 г. между наказващи орган и „Пачка метал“ ЕООД, гр. Петрич, образувано за осъществен състав на чл. 136, ал. 2, т. 3 предл. ІІІ-то във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с §1, т. 44 вр. с Приложение №2 към §1, т. 13 от ДР на Закона за управление на отпадъците, с което е наложена имуществена санкция в размер на 4 900 лева.
3. Споразумение №1-24-3/30.05.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №2-24/2022 г. между наказващи орган и „Биострой“ ЕООД, гр. Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 136, ал. 2, т. 4, пр. ІІ-ро във връзка с чл. 78, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, с което е наложена имуществена санкция в размер на 4 900 лева.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. май, 2022 г. има издадени 3 броя наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №1-03/26.05.2022 г. – Р.Р., в качеството му на кмет на Община Белица, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

ЗБР:
2. НП №2-22/31.05.2022 г. срещу В.А.П., за това че стопанисвани от лицето ливади, в землище на с. Марино поле, в нарушение на забраната по т. 6.2. от Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.) за обявяване на Защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици (обн. ДВ. бр. 28/2010 г.) са превърнати в обработваема земя. С това деяние е осъществен състав на чл. 124, ал.1, във вр. с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, във вр. с т. 5.2. от горецитираната заповед и е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева.

ЗООС:
3. НП № 02-03/31.05.2022 г. - „Илинденци мрамор“ АД, с. Струмяни, не е спазило условие поставено в Решение № БД-64-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за което нарушение на основание чл. 166, т. 2 вр. с чл. 165, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

През м. май, 2022 г. няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.