Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.март 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м.март 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
114 132 5 1 0 5 38000 0 0 1796,00 лв. от които   1596,00 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки за чистота на речните легла и прилежащите територии на реките за нерегламентирани замърсявания с отпадъци
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През март 2015 г. са извършени общо 132 бр. проверки на 114 бр. обекта, съставени са 5 бр. АУАН и са издадени 5 бр. НП в размер на 38 000 лв.
За периода са извършени общо 32 бр. извънредни проверки, в това число:

- 6 бр. за изпълнение на предписания;
- 11 бр. по жалби и сигнали;
- 8 бр. по заповед на Министъра на околната среда и водите;
- 1 бр. по искане на МВР (ГПУ - Петрич) във връзка със задържан товар с отпадъци.
- 3 бр. във връзка със следприватизационен контрол;
- 1 бр. във връзка с налагане на санкция на ЗВ;
- 1 бр. във връзка с уведомление за ИП и постъпили възражения
- 1 бр. на обект извън плана за контролна дейност през 2015 г.

През месеца. са извършени 5 извънредни проверки по Заповед №РД-114/12.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, относно контрол на чистотата на речните легла, речните корита и прилежащите територии на реките в обхвата на РИОСВ – Благоевград. Извършени са проверки на територията на общините Симитли, Петрич, Белица, Якоруда и Хаджидимово. Нерегламентирани замърсявания с битови, строителни отпадъци и отпадъци от опаковки са установени по скатовете на р. Места, между с. Дагоново и с. Краище в община Белица, в коритото на р. Луда Мара – община Петрич. На кметовете на общините е дадено предписание в срок до 30.04.2015 г. да почистят замърсените терени и писмено да уведомят за това РИОСВ. Замърсени терени са установени и около р. Струма, р. Градевска, р. Осенска, р. Брежанска при проверката в община Симитли, на 27.03.2015г. С писмо от 25.03.2015 г. Об.А-Симитли е уведомила РИОСВ – Благоевград за предприетите действия по почистване на замърсените терени. Проверките по Заповед № РД-114/12.02.2015 г предължават и през месец април 2015 г.

През м. март 2015 г. са извършени общо 11 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • Сигнал, постъпил на електронната поща на РИОСВ – Благоевград, препратен и от МОСВ относно незаконни бази за дейности с ИУМОПС в община Благоевград и Община Симитли, са извършени проверки на всички 4 посочени в сигнала обекти. На 18.02.2015 г. са проверени обектите разположени в землището на с. Церово, гр. Благоевград - ж.к. Струмско, гр. Симитли - бившето военно поделение. И за трите обекта са констатирани нарушения, като за обекта разположен в гр. Симитли на място е съставен акт за констатирано административно нарушение. За другите два обекта също са стартирали административнонаказателни преписки. На 20.02.2015 г. е проверен обекта описан с местоположение в с. Зелен дол. При направения обход на посочения в сигнала район, не е констатиран обект извършващ дейности с отпадъци.

От изпратения на електронната поща на Министъра на околната среда и водите сигнал, впоследствие препратен до РИОСВ - Благоевград е видно, че като проблемни са изброени отново същите обекти, като допълнително се посочват и обекти разположени в БКС, с. Полето, с. Покровник и гр. Благоевград, за които се твърди, че извършват дейности с отпадъци без документите изисквани по ЗУО. На 30.03.2015 г. са проверени обектите разположени в с. Покровник и гр. Благоевград (до хотел Езерец) При проверката в с. Покровник присъства и кмета на населеното място. При обхода на населеното място на една от улиците са констатирани автомобили, които видимо са излезли от употреба и не са открити конкретни лица, които да извършват дейността с отпадъци. Предвид, че ИУМПС са разположени върху пътя, протоколът ще бъде препратен до кмета на общината за предприемане на действия по отстраняване на наличните отпадъци. При проверката на обекта разположен в гр. Благоевград е констатирано, че физическо лице извършва дейности с излезли от употреба моторни превозни средства. Ще бъде стартирана процедура по съставяне на акт за констатирано административно нарушение. Обектите описани в сигнала с местоположение БКС и с. Полето не са проверени. БКС е възможно да бъде в няколко населени места контролирани от РИОСВ-Благоевград, а за обект в с. Полето, директора на РИОСВ-Благоевград е издал необходимия документ изискван по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци. Същият е включен за проверка в годишния план за дейността на РИОСВ-Благоевград.

Подробна информация за извършените проверки по сигнала и предприети действия е изпратена до МОСВ, Дирекция „ПОС", Отдел „ККД" с писмо изх. № ЕП-184(2)/03.04.2015 г. на РИОСВ – Благоевград.

 • Във връзка с изпратена жалба от община Банско, относно замърсяване на атмосферния въздух от дейността на хотели, е извършена съвместна проверка с представител на община Банско на част от хотелите, посочени в жалбата. Констатирано е, че се използват отоплителни инсталации (котли), изгарящи твърди горива- дърва, дървесни пелети и въглища. Котлите са с топлинна мощност под 500 кВт и не подлежат на контрол чрез измервания. Хотелските комплекси са въведени в редовна експлоатация от гл. архитект на община Банско.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец март 2015 г. са съставени 5 бр. АУАН:

 1. АУАН № 4-11/20.03.2015 г. на ЕТ Фешън топ моделс – Димитрина Калъмбова" Благоевград за обект „Цех за бутилиране на изворна вода", местност „Кърколиците", землище на Рилски манастир, община Рила за неизвършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води от обекта (нарушен чл. 200, ал. 1, т. 29, във връзка с чл. 174 от Закона за водите)
 2. АУАН № 3-25/30.03.2015 г. на „Дизар Мегаметал" ООД – гр. Петрич за неводене на отчетност по реда на ЗУО;
 3. АУАН № 01-06/30.03.2015 г. на „Пеллегуд" ООД, с. Крупник, общ. Симитли, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, за нарушение на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 26 от ЗЧАВ, относно неизпълнение на предписание за провеждане на емисионен контрол - собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от инсталация за производство на пелети.
 4. АУАН № 1-16/09.02.2015 г. на „УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански за нарушение на чл. 31, ал. 5 във връзка с чл. 31а, ал. 1 от ЗБР във връзка с чл. 2, ал. 3, във връзка ал. 2 от Наредбата по ОС. Дружеството не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на външен довеждащ водопровод от каптаж „Хралупата" до резервоар на с. Кръстилци, община Сандански".
 5. Изпратено от РП – Благоевград Постановление за прекратяване на НП срещу Марин Емил за налагане на административно наказание за извършвана от лицето дейност с ОЧЦМ.

През месец месец март 2015 г. са издадени 5 бр. НП на стойност 38 000 лв., както следва:

Отпадъци:

 1. НП № 02-03/26.03.2015 г. – Людмил Аспарухов Терзиев, в качеството му на Кмет на община Хаджидимово, за това, че не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища на места, попадащи в териториалния обхвата на община Хаджидимово, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
 2. НП № 12-13/16.03.2015 г. – „Ем Ди 09" ЕООД, гр. Якоруда, за извършване на дейност с ОЧЦМ без да притежава разрешение по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложена имуществена санкция в размер на 30000 лева по ЗУО.
 3. НП № 13-13/16.03.2015 г. – „Ем Ди 09" ЕООД, гр. Якоруда, за не водене на отчетност по реда на ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО

Въздух:

 1. НП № 11-06/16.03.2015 г. – Лино Леонардо Пилони, в качеството му на Управител на „Пирин пелет" ЕООД, гр. Благоевград, за това, че не е приложил необходимите мерки за ограничаване на емисиите от прахообразни вещества при складиране на твърди прахообразни материали на експлоатирана от дружеството площадка в гр. Разлог, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 500 лв. по ЗЧАВ.

ЗООС:

 1. НП 3-03/25.03.2015 г. - "Билдинг Компани" ЕООД, с. Дебрен, за неизпълнение на предписание дадено по реда на Закона за опазване на околната среда, е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лв.