Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.април 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. април 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
83 103 6 2 0 11 40000 1 6546 2096 лв., от които 1596 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки за чистота на речните легла и прилежащите територии на реките за нерегламентирани замърсявания с отпадъци

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През април 2015 г. са извършени общо 103 бр. проверки на 83 бр. обекта, съставени са 6 бр. АУАН и са издадени 11 бр. НП в размер на 40 000 лв.
За периода са извършени общо 29 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 8 бр. за изпълнение на предписания;
 • 5 бр. по жалби и сигнали;
 • 10 бр. по заповед на Министъра на околната среда и водите;
 • 2 бр. по искане на МВР;
 • 1 бр. във връзка със снемане от отчетност на отпадъци;
 • 3 бр. на обект извън плана за контролна дейност през 2015 г.

През м. април продължават проверките по Заповед № РД-114/12.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, относно контрол на чистотата на речните легла, речните корита и прилежащите територии на реките в обхвата на инспекцията. В периода от 26 март до 15 април са извършени проверки на всички 15 общини и попадащите в тях кметства, в обхвата на РИОСВ – Благоевград.
Замърсявания са установени на територията на 12 от общините. На кметовете на 7 от тях, в периода от 11 до 15 май т. г. ще бъдат съставени актове за установени административни нарушения /АУАН/ по реда на Закона за управление на отпадъците. Това са общините Гоце Делчев, Разлог Кочериново, Кресна, Симитли, Сандански и Струмяни. При проверките в 6 от тези общини /без община Симитли/ са дадени предписания за почистване на констатираните замърсявания със срокове от 18 май до 8 юни т. г. В общините Гърмен, Банско, Белица, Якоруда и Петрич замърсяванията са незначителни или не попадат в речните корита и прилежащите им територии. По този повод там са дадени предписания със срокове за почистване до 18 май т. г. Не са констатирани замърсявания на територията на общините Благоевград, Рила и Хаджидимово. От страна на общините Якоруда, Петрич, Струмяни и Симитли до момента са получени уведомителни писма за почистване на замърсените терени. РИОСВ - Благоевград ще извърши последващ контрол за отчитане изпълнението на всички поставени предписания.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец април 2015 г. са съставени 6 бр. АУАН:

 1. АУАН №02-06/03.04.2015 г. на управителя на „Еко- Хитинг- 2012" ЕООД, с. Мусомища, общ. Гоце Делчев, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, за нарушение на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 26 от ЗЧАВ, относно неизпълнение на предписание за провеждане на емисионен контрол - собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от инсталация за производство на пелети.
 2. АУАН №03-06/03.04.2015 г. на „Ново- Тех" ЕООД, гр. Петрич за нарушение на чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ. Дружеството не провежда емисионен контрол- собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от комин на аспирационна уредба след пещ за претопяване на оловни блокчета, находяща се в с. с. Ново Делчево, местност „Кантона", общ. Сандански
 3. АУАН № 2-13/24.04.2015 г. – "Унитрейд Благоевград" ЕООД, гр. София, обект - общ. Сандански, с. Поленица, нарушен е чл. 135, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 44, ал. 1 и чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО, а именно за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №1.
 4. АУАН №01-09/27.04.2015 г. на „Юро Дийл" ЕООД, гр. Гоце Делчев, фабрика за производство на ковчези от дърво, във връзка с чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС, относно неизпълнение на предписание за преместване на склад за съхранение на опасни химикали на място отговарящо на изискванията на Раздел III от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
 5. АУАН № 727349/07.04.2015 г. на ГПУ – Петрич, срещу Митко Сашов Митов, гр. Петрич за установен на ГКПП – Кулата незаконен трансграничен превоз на отпадъци от Р. Гърция към Р. България.
 6. АУАН № 727350/07.04.2015 г. на ГПУ – Петрич, срещу Георги Валериев Методиев, Петрич за установен на ГКПП – Кулата незаконен трансграничен превоз на отпадъци от Р. Гърция към Р. България.

През месец април 2015 г. са издадени 11 бр. наказателни постановления на обща стойност 40 000 лв. , както следва:
ЗУО:
1. НП № 4-03/03.04.2015 г. – Минка Сабриева Капитанова, в качеството й на Кмет на община Гърмен е допуснала създаването на незаконни сметища на територията на община Гърмен, за което е наложено административно наказание „глоба" в размер на 3 000 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. НП № 4-14/21.04.2015 г. – Вельо Атанасов Илиев, в качеството му на Кмет на община Петрич, за това че не е предотвратил нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и създаването на незаконно сметище в гр. Петрич, за което е наложено административно наказание „глоба" в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
3. НП № 7-25/16.04.2015 г. – „Ивколект" ООД, гр. Сандански, за не водене на отчетност по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
4. НП № 3-14/03.04.2015 г. – „МОДЕЛО" ЕООД – с. Копривлен, за не водене на отчетност по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. по ЗУО.
5. НП № 14-13/29.04.2015 г. – „ОМА - ОРЦЕХИМ" ООД, гр. Якоруда за не изпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО за извършване на класификация на образуваните отпадъци от дейността на дружеството, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО;
6. НП № 14-13/29.04.2015 г. – „ЕКО ХИТИНГ 2012" ООД, гр. Гоце Делчев за не изпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО за извършване на класификация на образуваните отпадъци от дейността на дружеството, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО.
ЗВ:
7. НП № 3-10/27.04.2015 г. - „Винарска изба-Вила Мелник" ООД, с. Левуново, общ. Сандански, за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение ИЕО, определени в издадено от БДЗБР разрешително за заустване на отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. по Закона за водите (ЗВ).
8. НП № 4-10/27.04.2015 г. - „Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД, с. Покровник, общ. Благоевград за неизвършване на собствен мониторинг през първо полугодие на 2014 г., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗВ.
ЗООС:
9. НП № 01-02/16.04.2015 г. - Община Гоце Делчев – за неизпълнение на условия от Комплексно разрешително, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева по Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
10. НП №1-05/16.04.2015 г. - „Агромах" ЕООД – с. Бело Поле, общ. Благоевград, за неизпълнение на условие от решение по ОВОС, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗООС.
11. НП № 5-03/27.04.2015 г. – „Бумар" АД, гр. Сандански, за не изпълнение на предписание дадено по реда на ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗООС.

През периода с наказателно постановление е наложена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

1. С НП № С-1-10/23.04.2015 г. на директора на РИОСВ Благоевград на „Бест пластик" ООД с. Капатово за обект „Цех за рециклиране на пластмаса"с. Капатово е наложена текуща месечна санкция в размер на 6 546 лв. за неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120058/01.10.2012 г. по показатели НРВ, БПК5 и ХПК, считано от 09.03.2015 г.