Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.май 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД

за м. май 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
69 91 10 1 0 7 26500 0 0 3328,84 лв., от които 1828,84 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно-наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки за чистота на речните легла и прилежащите територии на реките за нерегламентирани замърсявания с отпадъци

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През май 2015 г. са извършени общо 91 бр. проверки на 69 бр. обекта, съставени са 10 бр. АУАН и са издадени 7 бр. НП в размер на 26 500 лв. За периода са извършени общо 16 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. по заповед на Министъра на околната среда и водите;
- 3 бр. във връзка с промяна /намаляване, или прекратяване/ на текуща месечна санкция по „води“;
- 2 бр. на обекти, извън плана за контролна дейност през 2015 г.;
- 1 бр. във връзка с постъпило заявление за издаване на документ по ЗУО;
- 2 бр. по постановление на РП Сандански за прекратяване на наказателно производство.

През месеца по разпореждане на МОСВ са извършени 2 проверки за чистотата на общинските пътища, на територията на община Рила и община Кочериново. Няма констатирани замърсявания с отпадъци.
През месец май са съставени АУАН на кметовете на община Гоце Делчев, община Разлог, община Кресна и община Кочериново за установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речните легла, речните корита и прилежащите територии на реките, при извършени проверки в периода от 26 март до 15 април 2015 г.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец май 2015 г. са съставени 10 бр. АУАН:

 1. АУАН № 4-25/08.05.2015 г. – „Никол“ ООД, гр. Благоевград за водене на невярна отчетност по отпадъците на обект „пункт за смяна на масла“ в гр. Гоце Делчев.
 2. АУАН № 3-13/15.05.2015 г. - ЕТ "Костадин Аврионов", гр. Гоце Делчев, за неизпълнено предписание за представяне на работни листове за класификация на отпадъците.
 3. АУАН № 4-13/15.05.2015 г. – ЕТ "Инвикто - Христо Миленков", с. Черниче, общ. Симитли, за неводене на отчетност по отпадъците.
 4. АУАН № 3-24/15.05.2015 г. – ЕТ "Инвикто - Христо Миленков", с. Черниче, общ. Симитли, за третиране на отпадъци без регистрационен документ по ЗУО.
 5. АУАН № 1-12/27.05.2015 г. - Красимир Иванов Герчев - кмет на община Разлог, нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, от ЗУО – не са предприети мерки за предотвратяване на създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
 6. АУАН № 2-12/27.05.2015 г. - Владимир Кръстев Москов - кмет на община Гоце Делчев, нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, от ЗУО - не са предприети мерки за предотвратяване на създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
 7. АУАН № 4-24/29.05.2015 г. - Иван Симеонов Минков - кмет на община Кочериново, нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, от ЗУО - не са предприети мерки за предотвратяване на създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
 8. АУАН № 5-24/29.05.2015 г. - инж. Илиян Борисов Кръстев - кмет на община Кресна, нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, от ЗУО - не са предприети мерки за предотвратяване на създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
 9. АУАН № 3-14/29.05.2015 г. - "Мусала" 2004" ЕООД, гр. Белица, за неводене на отчетност по отпадъците.
 10. АУАН № 1-17/12.05.2015 г. – АНДРЕ ПИППИГ, гражданин на Германия – за заловен от него един екземпляр Ивичест смок, включен в Приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

През месец май 2015 г. са издадени 7 бр. наказателни постановления на обща стойност 26 500 лв. както следва:

ЗУО:
1. НП № 5-14/20.05.2015 г. – ЕТ „Хрис-Буж-Христо Бужев“, гр. Петрич, за извършване на дейности по третиране на ИУМПС, без да притежава разрешение за дейности с отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева по ЗУО.
2. НП 8-25/26.05.2015 г. - „ГРОС МЕБЕЛ“ ЕООД, гр. Тръстеник, за това, че не е извършило класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, поради което на основание ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева.
3. НП 9-25/26.05.2015 г. - „ЕУРОЕНЕРДЖИ“ ООД, с. Катунци, общ. Сандански, за това, че не е извършило класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, поради което на основание ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева.
4. НП 10-25/28.05.2015 г. - „НЕЛКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за това, че не е извършило класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, поради което на основание ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева.
5. НП 02-14/25.03.2015 г. - Община Хаджидимово за това, че не води отчетност на отпадъците, за извършвани дейности по събирани и транспортиране на отпадъци във връзка с притежаван регистрационен документ, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по реда на ЗУО.
ЗЧАВ:
6. НП 12-06/28.05.2015 г. - „НЕЛКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за това, че не е представило 5 бр. досиета на инсталации, съдържащи по 5,3 кг фреон R – 22, за което е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
ЗБР:
7. НП № 1-17/13.05.2015 г. – АНДРЕ ПИППИГ, гражданин на Германия – за заловен от него един екземпляр Ивичест смок, включен в Приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). За притежание на посочения екземпляр е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева по ЗБР.

През периода със Заповед на директора на РИОСВ са намалени 2 бр. текущи месечни санкции и е отменена една текуща месечна санкция, издадени по реда на 69 от ЗООС:

1. Заповед № С-1-10-1/13.05.2015 г. на директора на РИОСВ- Благоевград за намаляване на текущата месечна санкция за замърсяване на водите на „Бест пластик“ ООД за обект „Цех за преработка и рециклиране на отпадъчни пластмаси“ – с .Капатово, община Сандански;
2. Заповед № С-3-10-2/20.05.2015 г. на директора на РИОСВ- Благоевград за намаляване на текущата месечна санкция на „Агромах“ ЕООД за обект „Административни сгради, бетонов център, складови помещения и лаборатории” ;
3. Заповед № С-8-11-5/ 20.05.2015 г. на директора на РИОСВ- Благоевград за отмяна на текущата месечна санкция на „Агромах“ ЕООД за обект „ТМСИ и асфалтова база”.

През периода със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена една превантивна/преустановителна принудителна административна мярка по реда на ЗООС:

1. Заповед №168/22.05.2015г. за прилагане на превантивна/преустановителна принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност чрез пломбиране и запечатване на „Инсталация за производство на дървени въглища“, находяща се на производствена площадка в с. Крупник, община Симитли, експлоатирана от „Шаркол“ ООД, с. Крупник, общ. Симитли.